ושזדַאק סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

לגניי ןיילק ַא ןגעוו גנולייצרעד ןיילנָא גניטייסקי - ושזדַאק סעמַאג

.ןלעטשרַאפ יד ףיוא סיורא רָאנ טינ זיא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ דלעה רעדעי .סקימַאק רעדָא סנָאָאטרַאק ןיא תויתוא סַאּפש ,סעמַאג גנוריסַאּפ ןיא ןלַייוורַאפ רעדָא שינעט .ססַאנַאגַאטוָארּפ גנימייג ןיילנָא יד ןיא סיורא סע ,favorites שידנַאל וצ ןביוהעגנא יי .סעמַאג ןיילנָא יד ןיא טלָאמעד ןוא ,עירעס דעטַאמינַא יד ןיא רעטשרע ,סנַאפ רעייז ןעני .רעטומ ןייז וצ געוו רעדעי ןיא ןפלעה וצ טיירג זיא רעבָא ,ןיילק ךָאנ זיא זַא טקַאפ ם .טוט ילַאווַאשזוי ייק רַאֿפ רעטסעווש ןיימ טימ ןליּפש רעדָא שידיא ףיורַא ןייר ,םילייק .םיא םורַא שינעעשעג זיא סָאוו עלַא סָאוו ןסיוו וצ ןליוו ןוא קירעגַיינ רעייז זיא לגנ .רעכיז רַאֿפ ךעלצונ ןוא ַיינ סעּפע ןענרעל טעוו ריא ןוא םיא טימ ןעמַאזוצ .לעניגירָא ןוא גניטייסקי ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא סַאּפש ןַייז ןופ רעדעי .תויתוא ןופ רעטרעוו םערָאפ ריא ץייווני ייק ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא םעד ןָאט וצ .ייק לגניי עּפָאק וצ ןפלעה ךיוא טעוו םעד ןוא ןורּכז טוג ַא ןֿפרַאד ריא ,דניוושעג סעי Free ושזדַאק סעמַאג ןיילנָא Offers סדרַאק יד ןצינ ןורּכז ןעלקיווטנַא ריא. .גנירג זיא סעמַאג ןיילנָא יד ןופ סנַאסע יד .דליב יד ןעמוקַאב טעוו ריא טנַאה ערעדנא יד ףיוא ,סדרַאק דיטרעווני טימ דלעפ ַא זיא .רעדליב דרעּפ יד עלַא ןעניֿפעג וצ זיא טעברַא ןייד רעבָא ,דיטיּפיר ןענעז ייז ןוא .ילסַאינייטלַאמייס ךעלקערב ייווצ זיולב רעביא ךיז טרָאק יד - דנַאטשוצ ןייא זיא סע , .דלַאב רָאּפ ַא ןכַאמ וצ טרָא ןַייז ןוא דליב יד ןעקנעדעג וצ ןבָאה ריא ,רעבירעד .ייק ןופ דליב יד טימ שינעטער ןוא ןעלקיווטנַא ריא ןפלעה טעוו .ןיעטָארּפ וליֿפַא ,טנַאה ןוֿפ ןעמרָאק וצ טיירג זיא ןוא תויח ביל לגניי סאד .ץרַאּפ ןיא ןלעטש וצ ןבָאה טעוו ריא סָאוו ,דליב ןייא ַא ןיא דיטַאּפס ןַייז ןענעק דליב .גנירעלַאק ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןצַאשּפָא טעוו סנַאפ ייק רעטסנעלק רעד .ןייג ַא רַאֿפ רעטומ ןייז טימ טייג רעדָא גניר עלבַאטַאלפני ןַייז ןיא ןעמיווש וצ סקייל .ןַאב ןוא לָאבטופ זיושזדני ייק לגניי ןייק יוו .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא סקַארט יד ףיוא ןַאב רָאפ יד ןוא ,דלעפ יד ףיוא סַאּפש ןבָא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער