המחלמ ןופ רעטלע ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.רערעדנא רעדעי ןופ שרעדנַא זיא טַייהשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןיא טַייצ רעדעי .דעּפָאלעוועד עיצַאזיליוויצ ןוא סערגָארּפ ןסקאוועג עפוקט דירעוו .טסנוק ןטיבעג ,Transformed ןענעז ןטייהניווועג ס ןשטנעמ ןופ זדַאיריּפ ענעדישרַאפ ן .גָאט טנעזערּפ יד וצ טסייר ַאינעלַאמ ןופ עדימ רענייא .טולב ךַאדּפָא ,ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה ןשטנעמ עטכישעג שטנעמ ןופ עניב רעדעי ןיא .זיטַאליטסַאכ ןופ ךורבסיו יד ז זיולב ךיא .רעמ ליפ ןוא ,סּפעסנַאק זעיגילער ,ןסרוסער ןיא ךַייר סענימ דלָאג ןייז ןעק סע .ןעמעווַאק ןביוהעגנא המחלמ סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ עפוקט יד ןיא .ןצעזעג יסַאמוָאלּפיד ןייק ,זנַאּפעוו ןרעדָאמ ןייק ןענעז סע זַא ןיא שרעדנַא זיא עגַא ןי .לטימ דזייווַארּפמי טימ ףמַאק ןענעז סאוו ןשטנעמ זיולב ןענעז סע .טַייצ יד ןיא המחלמ ןופ םיללּכ יד ןוא עגַא ןייטש םעד ןופ קיטש ַא ריא ןזַייוו טעוו ן .ךַיילגסיו טנַייפ יד ןכערב וצ - טעברַא טּפיוה רעד ןוא עירָאטירעט רעביא זלַאווייר טימ .ךיז ןצישַאב וצ ץרָאפ ןוא סרעווָאט ןֿפַאש ןעמעווַאק .רעניוועג יד סיוא ןעמוק וצ םינינב טנַייפ ןרעטשעצ וצ ןבָאה ריא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ .ןלַאפַאב יד ןיא ןפלעה טעוו זַא טזייוו ןַייז טעוו ריא טעגרהעג טנַייפ רעדעי טימ .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא ץנַאמּפַאלעוויד גניטייסקי ןוא קיטקַאט טכַאלש עיגעטַארטס ַא .טכַאלש ןיא ריא ןגלָאפכָאנ טעוו סָאוו ץינו רעמ ןֿפרַאד טעוו ריא טירש רעדעי ןיא .לאמ קירָאטסיכירּפ ןיא ןיילנָא רעטָאּפ רַאֿפ ןליּפש וצ ןבייהנָא ריא .טכַאלש יד ןופ ןפָאוו רעטסעב רעד זיא סָאד - רענייטש ןוא ,סקיטס ףמַאק יד לכ .עיצַאזיליוויצ ןופ רעטייל יד ךַאמ טעוו ריא ,דלָאג ןוא גנורַאפרעד ןופ ןַאשיזַאווקַא יד .ץוש ןַייז ןקראטש וצ ןוא רענלעז ַיינ ןעגניד וצ סניָאק ןעגנערברַאפ .עפוקט ַיינ ַא ןַיירַא טעוו ןוא ַאיסשעניוודָארּפ רעטַייוו יד ,גנורַאפרעד ףיורַא לעטשעג ר .עבלעז יד טביילב ליצ רעד רעבָא ,ןפָאוו ןשיוט זיולב יד זַא ידרעווטוָאנ זיא סע ןוא ה .םערוט ןַייז ןרעטשעצ ןוא טנַייפ יד ןכערב ,ןעיוב רעייז ןצישַאב וצ ןֿפרַאד ריא .טֿפנוקוצ לַאנָאיטקיפ ַא ןיא ןַייז וליֿפַא רעדָא ,לאמ ןרעדָאמ ןיא סע ןעמוקַאב ןענעק ריא .סקיטסירעטקַארַאשט ןַייז רַאֿפ עווַאקישט זיא המחלמ ןופ שטָאּפע רעדעי

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער