סעמַאג קרַאש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ךרד ןַייז ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא גנייורטסיד ,רעטַאדערּפ יטוט יד ןופ טלעוו יד ןיא ךיז

.זרעטַאדערּפ יד ןופ לַייוו ךעלרעפעג טֿפָא זיא רעסַאוו יד .סע ןעמוקַאב ןענעק סָאוו ןוא רעסַאוו ןיא ןבעל זַא ךַאז קידעבעל רעדעי ףיוא ביור סקרַא .ןרעסאוו ןַאעקָא עכעלטע ןיא ךיז נדָאב Carefully טרעוו ס סע יוזַא ,ןייצ ןופ רעמונ ק .רָאטַאדערּפ יד ןופ עלָאר רעד ןיא ךיז ןריבורּפ וליֿפַא ןוא ,קרַאש קיזיר יד ןופ ןטרַאוור .םי רעדָא ןַאעקָא רעד וצ טנעָאנ ווו ,טָאטש ןייק ןיא רַאפעג ןיא ןייז ןעק ריא .ינדיס ,קראי וינ ,ימַאימ ןַייז ַיימ סאד .ריא ןפלעה וצ ןבָאה ריא ןוא ,ביור רַאֿפ ץנַאכ קרַאש .גערב יד ףיוא ןשטנעמ רעמ ןּפַאכ וצ ןֿפרַאד ריא ןוא ,ןעגנירּפש יד רַאֿפ טַייקכיג ףיורַא .טכַאי רעדָא ףיש יד ןרעטשעצ וליֿפַא ןוא ,שיפ ערעדנא ,ןשטנעמ וצ זיולב טינ ךעלדעש ןי .שיפ ערעדנא ,רעסַאוו יד ףיוא סדנעירפיוב רעייז רַאֿפ ץַאקַאוודַא ןרעוו וצ ןסילשַאב סקר .ַיירעשיפ ןיא טסַאנקרַאפ ןענעז ןעמרעשיפ ףיוא עמָאקענ ןעמענ וצ ןעגנאגעג ןענעז ייז .רעטַאדערּפ רעדעי ןופ טייקלוֿפ ץסעשזדגַאס סָאוו ,גָאוו ַא ןבָאה ייז טֿפָא ֿבור רעבָא ,יטסר .ףוס יד וצ סע ןריבמָאלּפ וצ ןֿפרַאד ריא ,סלעוועל ַיינ וצ ןגעווַאב וצ .ביור גנירג רעסעב ןוא סערוטַאערק ליופ רעייז ןענעז סקרַאש לַייוו ,שיפ ןיילק רַאֿפ ףַא .סעמַאג ןיילנָא ןופ לעב ַא ןרעוו טעוו ריא רעכיג יד ,קרַאש קירעגנוה ַא ןופ זָאשזד יד .fed ןַייז וצ ןֿפרַאד סָאוו ,ַאטַאילוקַא ןיילק רעדָא סגנַאפ ףרַאש שיפַייה ירעקס קיזיר ַא ט .ָאנד יד ןופ ץנַאדיזער ערעדנא ןוא ,ישזדלַא ,Reefs טימ םי ןשיווצ ַיירעמיווש שיפ יד .סָאוו טימ ריא ןפלעה טעוו קרַאש ַא רעטקַארַאכ טּפיוה יד טימ גנירעלַאק ןיילנָא יד ,טנוו .טשרַאב ַא ןוא ץנייּפ טימ טעברַא ןייד ךָאנ קיטכיל ןַייז לָאז סָאוו דליב ַא רָאנ רעבָא ,שי .סעמַאג ןיילנָא ןופ סנַאפ טושּפ ךיוא רעבָא ,רעלטסניק זיולב טינ ןענעק דליב סַאינוָאמרַא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער