פֿרייַ אָנליין גאַמעס

ץיווס קַאמשעג טימ גנילביל ןייד ןעמרָאק ןענעק ריא רעדייא ּפָאק ןייד ןכערב ריא ןכַאמ

.םיא ןפערט לָאז טַייקירעגַיינ רימ ןופ בילוצ יד רַאֿפ וליֿפַא ,סנַאפ ןַייז טשינ ןענעק רָא .גנוריסַאּפ יוו סרעטסנָאמ ןירג טויק סאד .דלעה רעזדנוא טימ תוישעמ ענדָאמ יד ןסינעג וצ ןענעק טעוו רע ןוא ,דניק םעד קעווַא .םָאנ ןגעוו ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא ןעמענ לייטנָא וצ ךיוא .קירטש שעשזערזַאר ריא יצ יד ףיוא סדנעּפעד יטַאונַאשזדני ןייד ךרוד ןוא ,קירטש יד ןד ?קירטש םעד ןגעוו קיטכיוו יוזַא זַא דמיס סע .סעסונָאב ןופ ץַאלּפ ַא ףיורַא ןבַיילק ,ןקַאפָארַא זַא ץעפייכ ַא טלאה יז .ןבעל ןייז ןיא קיטכיוו טסרעמ יד ןענעז סעסונָאב יד ,סעמַאג ןיילנָא רעטקַארַאכ ןייד ר .ןטַאש טינ ןענעק ריא עטכישעג ןופ לסיב א .םָאנ םָא סרעטסנָאמ ןירג םעד ןעוועג זיא סע ווו ןסיוו וצ ןבָאה ריא ,עלַא ךָאנ .גרַאוונסע ןגייא רעייז ןעניֿפעג וצ ןריבורּפ ןוא ,טענַאלּפ רעדנא ןא ןוֿפ ןעמוקעג זיא .גרַאווסיז סיז זיולב ןבָאה טלָאוו רע זַא ןסָאלשַאב דלַאב רע .םָאנ ןגעוו טפַאשנדַייל םעד ןסיוו וצ ןעמוקַאב ריא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .סע ןרעטשעצ ןענעק סָאוו ,ץיּפ ןוא רענרעד יד ןקרעמַאב וליֿפַא טשינ ַיימ רע ,גרַאווסיז .דערָאטינָאמ ןייז וצ ףראד רָאנ סרעטסנָאמ סיז ַא רַאֿפ ,רעבירעד .רַאפעג רעביא ןעגנירּפש וצ ןֿפרַאד ריא ווו םיא ןזַייוו .סעמַאג ןיילנָא ןיא סעסונָאב יד עלַא ןעלמַאז וצ ליוו ךיוא סרעטסנָאמ גרַאווסיז יוו ערע .ןעמרָאק וצ ךעלגעממוא זיא סע ,קירעגנוה יוזַא םָאנ ןגעוו ךָאנ .םיאנוש ענייז ןעז טשינ ןעק םָאנ םָא סעסונָאב ןוא גרַאוונסע ןופ ןכוז ןיא שינעווַאה י .זלַאסימ ןוא סקייּפס ,זליינס ,זרעדייּפס ןייז ןענעק םעד ,סעמַאג ןיילנָא ןדישרַאפ ןיא .טנַאטסיסַא ַא יוו דניק ןיילק ַא ןֿפרַאד ןוא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא םָאנ ןגעוו ןופ .געוו יד ףיוא רַאפעג ןופ ןקָארשרעד ןייז טעוו ןוא םוטעמוא םיא ןגלָאפכָאנ טעוו סאוו .בּוט םוי רָאי וינ יד ןרעַייפ וצ יוו ,טענַאלּפ םעד ףיוא ןסיוו םוי ַא לָאמ רעטשרע רעד .זלַאזַאּפ טימ דליב יד ןיא םינּפ וויטקַארטַא ןייש סע ןעז ןענעק ריא ןוא .ץנעמגַארפ ןיילק יד ןופ סע ןבַיילק ןענעק ריא ביוא .זלַאבַאב ןליּפש וצ רעטסנָאמ ןירג יד יוו דזייוודַא רעצעמע .זלַאזַאּפ ןוא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא ריא טימ ןלייט טעוו רע סָאוו ,זירעווַאקסיד עלי .רעדליב יד ןיא קוליח יד םיא ןזַייוו וצ ןבָאה ריא לאמ .רָאלק טרעוו דימ ,ייז וצ סע ןגָאז ריא ביוא רעבָא ,סליַאטעד ףַארטש יד ןעז טשינ ןענעק .םיא רַאֿפ קוליח יד רַאֿפ קוק ריא ןוא ,דנייטרעטנע ןַייז טעוו םָאנ ןגעוו ליּפש ןיילנָא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער