ַארָארוַא סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.גנולַייוורַאפ ןוא רעדיילק עביל ךיא ,יינסיד ןופ ןיסעצנירּפ ןייש ַא וצ ריא ןלעטשרָאפ

.ריא יוו ןַייז וצ םולח זלרעג עליפ יוזַא ,לדיימ ןייש רעייז ַא זיא ַארָארוַא ןיסעצנירּפ .ץנירּפ רעד ןופ גנילביל רעד ןרעוו וצ ןליוו טינ טוט סאוו ,עלַא ךָאנ .ךיז ךָאנ ןקוק וצ יוו טסייוו יז לַייוו ,לגניי ןייש םעד ןופ טַייקמַאזקרעמפו יד ןעיצ .ףיורַא-ןכַאמ ןוא רעדיילק טכער יד ןבַיילק ,טינש יד ןגלָאפכָאנ וצ ןצעזרָאפ ןזומ ריא , .טַייהנעגנַאגרַאפ ןעמוקַאב טשינ ןעק סנירּפ זַא ַאזַא ןכַאמ וצ ןטכַארט ןוא סעיטוק יד ןופ .רעטינרַאג ַיינ ַא ךָאנ ןקוק וצ ןבָאה טלָאמעד ,םערָאפ ןוא ןרילָאק ,גנעל רָאה ןשיוט ,ליי .לַאפ יד טימ טיול ןיא ייז ןשיוט טעוו ַארָארוַא ליּפש ןיילנָא רעדעי ןוא זירעסעסקַא ןופ .םעט טימ טדנעוועג ןַייז וצ ןֿפרַאד ךיוא סָאוו ,םינּפ יד ףיוא סקיטעמסָאק ןסַאּפ טעוו לד .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא רעלטסניק ףיורַא-ןכַאמ שיטקַאפ ַא יוו ןליפ .ירע ןוא טכיל ןַייז לָאז רעדליב ריא יוזַא ,ןצנַאט ןוא זיסנַאד וצ ןייג וצ ןבָאה טֿפָא ַא .ייז ןעמרָאק ןוא ןשַאוו ,םיא טימ ןבָאה ריא זַא סלַאמינַא זָאלמייה ןופ ריעק ןעמענ וצ ז .גנירַאק ןוא ןימ רעמ לסיב ַא ריא ןכַאמ טעוו ליּפש ןיילנָא יד ןיא ןענעז ייז רעדָא טנו .סעמַאג ןיילנָא ןופ עירָאגעטַאק םעד ןיא קיטנַאה ןיא ןעמוק טעוו סָאוו זלַאזַאּפ ,זלַאזַאּפ .ץנעמגַארפ ןיילק ןופ דליב טלַא ריא ןבַיילק ריא ביוא ןדירפוצ ןַייז טעוו ַארָארוַא .בוטש ןיא סע ןָאט וצ רעגנירג ןייז טעוו סע טלָאמעד ןוא ,ליּפש ןיילנָא ןַא ןיא טעמכ ס .ןביוהעגנא עלַא סע יוו טלייצרעד סָאוו ליּפש ַא זיא סע סנַאמָאר ןופ סרעבאהביל רַאֿפ .ַארָארוַא ןיסעצנירּפ ןגעוו סעמַאג ןיילנָא יד ןופ רענייא ןיא ןעניֿפעג ןענעק ריא סע טא .םעד ןיא לייטנָא ןעמענ ןענעק ריא ןוא גנוקינייר ןיא טסַאנקרַאפ זיא יז יוזַא ,ץנירּפ .ילטַארעיקַא ןוא דניוושעג וצ קיטיינ זיא סע ,ץנירּפ ַא ןַייז דלַאב טעוו סָאוו ,לדיימ ג .ףרַאד סע טלייוורעדסיוא ַארָארוַא וצ דליב יד ףיוא ןעניורק יד עלַא ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד .ןיסעצנירּפ ַא יוו ןליּפש ךיוא ןענעק ייז לַייוו ,ַארָארוַא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ סקייל ל

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער