ריזח טכעלש ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.סדריב זייב ןוא סגיּפ ןירג יד ןופ סרעלליק וויטקעלָאק יד ןגעוו זדנוא ןגָאז ריזח טכ

.גרַאוונסע ןוא ןפָאלש ןגעוו ןסעגרַאֿפ טלעוו יד ןופ זרעמייג יד עלַא ,גָאט ןייא .סדריב זייב ןֿפורעג טקודָארּפ ָאיווָאר רעטויּפמָאק ַא Created טאה עמריפ יד ,טנעמָאמ םעד .ץריש-ה ףיוא טקורדעג ןענעז רעמינּפ ערעייז ןוא ,זוָאליּפ ןוועס ןענעז סגיּפ ןוא סדרי .ערעדנא רעדעי סַאה סָאוו ,סגיּפ יד ןוא סדריב םעד ןגעוו טרעהעג טאה רענייא ןייק קיר .Created זיא ליּפש סעיגגיּפ טכעלש גנולמַאז םעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעד וצ טכער .סדריב זייב טקודָארּפ לעניגירָא רעד טימ דעטקעננָאק דַאצַאנימ ןענעז ייז .קיטייטאב ןטיבעג טאה ףירגַאב ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא .סדריב ַיירעסיש יד סָאוו ןיא ,ליצ ַא ןַייז וצ טרעהעגֿפיוא סגיּפ טציא .סעמַאג ןיילנָא ןדלעה דעגדעלפ - לופ יד ןראוועג ייז .רעטָאּפ רַאֿפ ןליּפש ןענעק זי סע רעוו .זרעשטנעוודַא סַאּפש ןוא גנולַייוורַאפ ןופ טלעוו קיזיר ַא ןזַייוו סגיּפ טכעלש .תויתוא שיטסַאטנַאפ יד עלַא ןופ בּוט םוי טבילַאב ַא זיא ןוא ,ןעעווָאללַאה ןרעַייפ ןענעק .סרעסַאעטניַארב יד ןופ לסיב ַא ריא ןענרעל טעוו עדַאווַא ןוא זלַאזַאּפ ןופ ץרָאס עלַא עבי .סעמַאג ןיילנָא יד ןיא ןאטעג ןרעוו ןענעק םעד עלַא - ץקעשזדבַאס קיטיינ יד רַאֿפ געוו .לַאבַאזיינגַאקער טכייל רעזַאכ טסַאגיב יד .קרַאמלַאכ ןַייז זיא סָאד ןוא סעלקקערפ ענדָאמ ןופ לופ זיא קונש ןַייז .רעטקַארַאכ ןיילק ַא ַאזַא רַאֿפ רעווש רעייז ןענעז ייז טֿפָא ןוא ,תועינמ ןופ ץַאלּפ ַא קיד .לָאמַא ןיא ייז ךרוד ןייג וצ ןלעוו טעוו ריא זַא יוזַא Created זלַאזַאּפ ןוא זלַאזַאּפ טי .סגיּפ טויק רעזדנוא ףיוא ץיוו ַא דעַיילּפ ילסוָאיסילַאמ סדריבעולב יד יוו טנאקאב ןַייז .זישזדנַאלַאשט גניטייסקי ןוא זרעשטנעוודַא ַיינ ,ןעווענַאלּפ שיפיצעּפס ַא ללוּכ סגיּפ טכע .סע רַאֿפ עטטעלַאּפ ןרילָאק ענעדישרַאפ ַא גניטקעלַאס ,סגיּפ עכעלטע ןופ דליב יד ףיוא טנע .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא ןרעטש ןעלמַאז וצ טַייקיייפ יד וצ גנע ןקוק וצ רעכיז טייז .סעמַאג יד ףיוא סערגָארּפ רעטַייוו רַאֿפ ייז וצ ךעלצונ ןייז טעוו זַא סליַאטעד ַיינ ייז

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער