לָאבשיוק סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.טלעוו יד םורַא סקלָאפ זיא סאוו ליּפש יד טימ טנַאקַאב ןעמוקַאב ריא ןפלעה טעוו סעמַאג

.לָאבשיוק ןופ ליּפש יד סָאוו טסייוו סאוו רעצעמע ןעניֿפעג וצ רעווש ס סע .ןלוש יד טימ גניטרַאטס ,זנַאשיטַאּפמַאק ןוא ץנַאמַאנרעט עליפ ןענעז ,רעדנעל עליפ ןיא ט .דלעפ יד ףיוא רעליּפש ַא יוו ןייז טינ ןענעק תוביס עכעלטע וצ טכער רעבָא ,ןוחצנ וצ .לַאזטרָאּפס יד ןיא ןליּפש ןופ דלעפ יד ןזאלעג ןָא סעיקב ןייד ןזַייוו ןענעק ריא לַייוו .טנעה רעייז טימ עקליּפ לַאוטריוו ַא ןעמענ ןוא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ ַא ןענעפע וצ גונעג .סרענגעק גנוי טימ דלעפ יד ףיוא סיוא ןייג וצ ןעמעש ןענעז רעטלע ןופ עלַיימ ךרוד ס .ןינע טינ ןָאט רעטלע רעדָא טוָארג ןייק ןופ סעמַאג ןיילנָא יד ןיא ןוא .רעליּפש לָאבשיוק טבילַאב ןַייז רַאֿפ גנייילּפ ,וויטקעלָאק טבילַאב ןייד טימ טַייצ ןעגנער .וויטקעלָאק רעייא ןופ ברָאק יד ןיא יוו לאמ רעמ טנַייפ יד ןופ ברָאק יד ןיא עקליּפ יד .סעמַאג ןבילקעגסיוא יד ףיוא גנידנעּפיד ןטַייב ןעק רעבָא רעקיבלעז רעליּפש רעמונ .זנַאשוָאמי ןופ לטניב ַא ןוא רעטיצ ַא ריא ןבעג טעוו דרָאקס ליצ ַא ןופ ליפעג יד ןוא , .לטַייט - ַיירד ַא ןפרַאוו טעוו סעיקב גנידיר סרָאכ .סרָאטיטעּפמָאק יד עלַא סַאּפייב וצ ןוא דלעפ יד ןיא רוטַאנ ןופ קיטקַאט םעד ןריטקעלעס , .ןרעטש לָאבשיוק ךרוד ךיז לעֿפַאב ַא ןכַאמ ןענעק ריא לַייוו ,players טמירַאב עליפ טימ .לָאבשיוק סַאג ןופ טלעוו רעד ןיא ןפרַאווּפָארַא טעוו ריא ליּפש ליּפש ןיילנָא עכעלטע .עקליּפ רענייא ןוא גניר רענייא ,ןשטנעמ ייווצ רַאֿפ רָאנ סמַאעט .ןשיוט טשינ טוט ליּפש יד ןופ טנופ יד רעבא .ץענ רעד ןיא עקליּפ יד ןפרַאוו ןוא סרענגעק סַאּפייב וצ .תויתוא טבילַאב רעייז טימ סעמַאג וויטקַא ןענעז סע ,ליּפש יד ןופ סנַאפ טסַאגגנַאי יד ר .ייז רַאֿפ לָאבשיוק יוו ליּפש ַא יוזַא ,דרע רעד ףיוא ןציז לָאמנייק ברעפ ןוא סַאעניפ .ןיילנָא לָאבשיוק קידעלָאבַאקעב-טינ ַא ןיא ןליּפש וצ ןענעק ןוא גערב יד וצ ןייג טעוו .בָאב שזדנַאּפס רעדָא ָאירַאמ ,ןַאמרעּפוס ,ןַאמטַאב ןפערט טעוו ריא סעמַאג free עכעלטע

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער