ידנַאמ ןוא יליב ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

ןיילנָא דעַיילּפ ןייז ןענעק סָאוו ,תוישעמ גניטייסקי ןופ עיצקעלעס ַא - ידנַאמ ןוא ילי

.טיוט ןסייהעג עטרעווַאכ ַיינ ַא טאה Friends ןופ רָאּפ ַא ןיא .סנָאָאטרַאק ןיא זיולב ןענוֿפעג ןייז ןענעק עטכישעג םעד .ידנַאמ לדיימ ןיילק טויק ַא טימ Friends ןיוש גנַאל יוב יליב .שיט טעלור יד ַייב ייז ןליּפש וצ ןסָאלשַאב ןוא טַייהנגעלעג ןופ טיוט ןַייז וצ סיוא טי .זייג יד וליֿפַא ןוא ,טיוט ןוא ,ןעמעלַא דזיירּפַאס טאה ןעשעג זיא סָאוו .ייז ןעניד ןזומ טיוט ןופ םיללּכ יד ךרוד טציא ןוא ליּפש גניטייסקי םעד ןופ זרעניוו .ייז רעטניה ןייג קע טיוט ןוא ,זרעשטנעוודַא עווַאקישט ןעמוקַאב וצ גָאט רעדעי רעדניק .שינעעשעג זיא סָאוו וצ ןריגַאער וצ טַייקיייפ ןוא טַייקנילפ רעייז ןזַייוו ,תויתוא לַא .ץַאלּפ טסקינייווסיו וצ ריא טגנערב יליב טימ יוזא .סַאּפש ןופ עפעש ' ס סע רעבָא ,זנַאלּפ יד טימ ןיילַא עּפָאק טשינ ןענעק טֿפָא ייז יוזַא ,ד .םיא טימ ןַאגַאלַאב וצ ןקָארשרעד ידנעמ וליֿפַא ןוא ,זמַארטנַאט דלודעג זנַאּפַאכ סע לאמ רע .טַייקגנערטש ןוא סעלדַאג יליב ןוֿפ לדיימ ענעדישרַאפ רעייז יד .ןליוו ייז סָאוו ץעג קידנעטש יז רעבָא ,םינּפ ריא ףיוא לכיימש רעד ןוֿפ ןעז וצ רעווש .רעּפיר םירג םעד טימ ריא ןענעקַאב טעוו ידנַאמ ןוא יליב ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .עסָאק ַא ןוא לטנַאמ ץרַאווש ַא ןיא טייג קידנעטש סע ןוא םירג זיא ןעמָאנ ריא .עטַארָאב ןופ טלייצרעד עיזַאטנַאפ ַא ןעמוקסיו ייז לאמ רעבָא ,סעמָאה טוג ןיא ףיורַא ןסק .ןופ קידוועגיוט ןענעז זייג יד סָאוו ,זרעשטנעוודַא ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ריא ןשַאררעב .גניטיילַאימיטס ןוא סַאּפש ןעמוקסיו ריא זלַאזַאּפ טושּפ וליֿפַא עמריפ ךעלטנייוועגמו םעד ?רע ןוא רעשזדייניט ַא זיא יליב .ענקַא ןופ ץַאלּפ ַא רעכָאב רעלוגער ַא יוו .וויטקַארטַא רעמ ןרעוו וצ םיא ןפלעה ןענעק ריא ליּפש ןיילנָא ןַא ןיא .סקיטעמסָאק ןצינ ינקַא ןופ שטנעמ ןעַיירפַאב וצ רָאנ ןֿפרַאד ריא ,סָאד ןָאט וצ .ץקעסני יקסעּפ ןגעק ףמַאק רעד ןרעוו וצ ךיוא רעבָא ,גנוריסַאּפ יד ןיא גנָאלדעכ דשזדנַא .ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ ַא ןיא קָארט ַא ןיא םיא גניסיישט ןופ דימ ןעמוקַאב ריא ביוא ,טעב .ידנַאמ יליב Friends רעזדנוא טימ"ןרעדור ַא ןיא ַיירד"ליּפש ןיילנָא יד ןיא ןעורּפָא ןע .האנה טעוו זי סע רעוו שינעטער קיברַאפ ןוא גניטייסקי סאד

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער