סע ּפַאלק ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

עבמָאב ןגייא רעייז ןופ טנָארפ ןיא ייז גניסיילּפ ךרוד םיאנוש ןרעטשעצ ןזומ ריא סָאוו

.עבמָאב ַא ןעוועג זיא טויבירטַא טּפיוה יד עכלעוו ןיא ליּפש יד וצ דיטקידַא זרעמייג ,ק .סעצָארּפ גניטייסקי ןוא ןליצ גנירג וצ טכער טעטירַאלוּפָאּפ ןַייז דעניַאג"ןַאמרעבמָאב"סעמ .סעמַאג יד ןופ גָאלַאנַא טרעוו ַא ,טנַייה .דרָאב ןעמוקַאב טשינ טעוו סָאוו ,גנולקיווטנַא ךיג יוו ליווו יוו ,עיצַארעּפָא גנירג ןו .ךעלגניי ףניפ ןוא זלרעג ַיירד - תויתוא ענעדישרַאפ טכַא טימ ןפערט טעוו ריא סעמַאג ן .זוויסוָאלּפסקי ןיא טסרעוו ןַאמרעבמָאב ןוא גנילבמַאג ןענעז ייז זַא ןביולג לָאמנייק טע .ןברַאֿפ ענעדישרַאפ ןיא סרעּפָאלעוועד Created by ןענעז ייז לַייוו ,טשימעצ ןייז טינ ן .ןטייקִיעֿפ לעניגירָא עכעלטע דלעה ןייד ךיז ןבעג ןענעק ריא זַא ךַאז עווַאקישט ֿבור יד .עּפַאמ יד ןופ סרענגעק ןוא ,דלעפ יד ףיוא רוטילקת ןופ רעמונ יד ,יטיסקעלּפמַאק ןופ ה .טנעוו ןופ םערָאפ יד ןיא תועינמ יד עלַא גנימַאקרעוווָא ,םיאנוש יד עלַא טימ עּפָאק וצ Free Online Games ןלייט עכעלטע ןבָאה סע ּפַאלק. .סעמַאג ןופ רעטרעוו רעדָא םיללּכ יד ןיא קוליח קיטַייטַאב ךיוא ןענעז סע רעבָא ,גניניי .עבמָאב ַא קירבַאפ וצ טיירג קידנעטש זיא דלעה גניליימס ןיילק .טַייצ ןיא סיוא ןעמוקַאב וצ טַייצ ןבָאה טינ טעוו רע סָאוו ןופ עלעטש טרעּפמולעגמו ַא ן .קעווַא דעשולפ דניוושעג ןזומ רע רעבָא .סרענגעק עלַא ןגיזַאב וצ טֿפנוקוצ רעד ןיא ריא וצ קידרעקי ןענעז סָאוו סעסונָאב ןופ ץ .געוו םעד ןעמאזוצ זנַאּפעוו ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ריא ןגָאלש סע ּפַאלק ליּפש ןיילנָא יד .םיאנוש ןייד ןרירפ ןענעק ריא ןוא ,דלעפ יד ףיוא ןרעטש יד עלַא ןעלמַאז וצ ןבָאה ריא .רבק ס הערּפ רעד ןופ טלאטשעג רעד ןיא רעטרע טכירעגמוא ערעדנא ןוא רעטַאעט םליֿפ ,קר .עבמָאב ַא קירבַאפ ןוא ריא וצ טנעָאנ ןעמוקַאב טשינ ןעק טנַייפ ןייק זַא יוזַא םורפ טייז .עבמָאב ַא טצנַאלֿפעג רע ןעוו קעווַא ןפיול ןּפַאכ וצ לענש טייז .עווַאקישט ליּפש םעד ןכַאמ סָאוו סעסונָאב ענעדישרַאפ ןוא גנוריסַאּפ ןופ ץַאלּפ ַא זיא טסַא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער