גנילווָאב סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.גנילווָאב ןופ סעמַאג יד ןיא סקיירטס עוויטוקעסנָאק 10 סיוא ןּפַאלק ,רעטסַיימ ַא ןרעוו

.סקעשזדבַא ןוא ןכאז טכירעגמוא רָאג ןליּפש ןענעק עקליּפ ַא ןופ טָאטשנָא ,סעמַאג ס רעדני .עקליּפ יד ןופ ילפ ןופ גנוטכיר ןוא טכַאמ יד ןלעטש ריא ביוא ,ןענעק ריא ,ליּפש ןייל

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער