ססערּפסקע ןליוק ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ןַאשייניטסעד ןַייז וצ טסַאל סערּפסקע ,טסַאנישַאמ ַא ןרעוו וצ ריא ןזָאל טעוו ססערּפסקע

.קָארט ,רָאטקַארט ,טַייקכיג ףיוא ןישַאמ ןייד רָאפ ןענעק ריא ווו ,סעמַאג ןגעוו עגושמ ז .סעמַאג ןיילנָא עליפ יוזַא דַאטנעווני טשינ זניירט טַייקכיג -ךיוה ןגעוו ס זַא רעבָא .דייוודלרעוו ןליוק זירַאק סע לַייוו ,לענש ןסייהעג ןַייז טינ ןענעק ךיוא ןַאב םעד .טנַאה רעייז ןריבורּפ וצ ףיורַא ןבעג טינ טעוו סעסַאר יד ןופ רעכָאפ ןייק זַא סעמַאג ןי .ליּפש רעד ןיא ווינעסני עכעלטע טיג סע ןוא ,ןַאב ןַייז ןרעסעברַאֿפ וצ רעליּפש רעדעי ן .קינכעט לעיצעּפס ַא ןצונ ןענעק ריא םעד רַאֿפ ןוא ,ןַאב יד ןיא סנָאגַאוו עריוכס ןופ טר .ץַאלּפ רעכיז ַא ןיא עריוכס יד ןעַיירפַאב וצ ןֿפרַאד ריא טלָאמעד .ץנוק ןופ ןימ עכעלטע ןבָאה ךָאנ ריא ,סקסַאט טושּפ ַייב ןייז וצ ןעמוקסיו יד שטָאכ .ןעגנוגנידאב לסיב ַא ןענעז סע ססערּפסקע ןליוק ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .ןעמעלַא רַאֿפ טרָא גונעג זיא סע דעלגנַאד טשינרָאג זַא יוזַא םירוביח יד ןיא טלעטשעג ןר .עסַאמ ןופ רעוונָא יד ןרעכעה ןוא ּפָארַא ךעלעמַאּפ טעוו סָאוו ,סעּפָאלס ,סלליה יד רַאֿפ ןט .עיסימ יד ןריפסיו ןוא סעמַאג ןיילנָא יד ןיא ץסעט יד עלַא ןרָאפ וצ זיא טעברַא ןייד ר .ןַאב FREIGHT ַא עדזַאי וצ דנייזיד טינ זיא געוו טסָארּפ ַא ַאזַא לַייוו ,ךָארבנַיי וצ ןגע .טסודיר זיא ץונ ןייד טלָאמעד ,גָאוו יד ןופ לייט ןגיילרעד ריא ביוא .לטימרָאפ ילטַארעיקַא ןוא Drive carefully וצ קיטיינ רעבירעד זיא סע .ןַאב יד ןרילָארטנָאק וצ ןבָאה ריא ,ךָאנ רעבָא ,ץנַאמווורּפמי עכעלטע ,שינעיירדּפָאק ַיינ .רָאג לייט עווָארד זַא לַאפוצ ַא טאה ןַאב יד ןזָאל טשינ טסלאז וד .רעפטנע לענש ַא ןבָאה ןוא ץלַא לָארטנָאק וצ ןֿפרַאד רָאנ סָאוו רַאֿפ ןוא .העיסנ יד ףיוא סוקָאפ וצ ןֿפרַאד ריא ,בוטש ןיא ןוא רוטַאנ ןייש יד םורַא דעשַאלפ טסיב .סוטַאטס ןייד ןרעסערגרַאפ טינ טעוו סע ,געוו םעד ףיוא עסַאמ עצנאג יד ןרילרַאפ ריא ב .ןיירק םערוט ַא ןלעטש וצ ןפלעה טעוו סָאוו ,ץַאז םעד ןיא לטסעק רעדעי ןופ ריעק ןעמע

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער