ץרַאד סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.טזייוו ןופ ץנוַאמַא ענעדישרַאפ טימ תומוקמ ןיא טלייטעצ ליצ ַא ןיא לזיּפשפרַאוו ןפרַאו

.זירעשטנעס רַאֿפ סע דעַיילּפ טלָאמעד ,רעּפיד ןבָארג רימ ביוא ןוא ,קירוצ ןרָאי עליפ סיו .ליצ יד ןגָאלש ןבָאה ביור גניסיישט זרעטנַאכ ,סיובווָאק .סמיטקיוו יד טימ סעסנעּפסיד רעבָא ,שטַייט רעקיבלעז רעד טאה ץרַאד .לזיּפשפרַאוו עכעלטע ןוא ןטיבעג ףיורַא טנכייצעגנא זַיירק ַא ךרוד דיטנעזירּפער זיא רע .ינגנ דעמיַא-טנוזעג טסרעמ יד ןופ לטיט רעד ןוא טזייוו םומיסקַאמ ןעמוקַאב וצ רעטנעצ .רָאטקעס סַייוו ןוא ץרַאווש יוו טנוזעג יוו ,סגניר רעני ןוא טסקינייווסיו רעד טלָאמע .יסַארעיקַא ןיא ןַאב וצ םייה יוו זרעשזדייניט עליפ ,Friends טימ גניטיּפמַאק ,לזיּפשפר .ץנַאמַאנרעט יד ןיא לייט ןעמונעג professionals יד ןוא .ןיילנָא רעטָאּפ רַאֿפ ןליּפש וצ טַייצ ס סע ,טרעּפמולעגמו ןעמוקסיו וצ טינ יוו יוזַא ,Fr .ןפרַאוו יד ןופ טפַארק יד ןענעכער ,ליצ יד ןגָאלש וצ יוו ןענרעל ריא ןפלעה טעוו םעד .זליקס טנכייצעגסיו ןעמוקַאב טעוו ריא ,ליצ רעד ןופ קעד יד ףיוא ןעמוקַאב וצ גניירט .זנַאשיטַאלַאּפ יד טימ גנייילּפ ןופ עיצּפָא יד טניֿפעג ןייז טעוו זלַאבַאווקס שיטילָאּפ ןופ .ןיילנָא ייז ףיוא ּפָארַא גניקַארק וָאסוָאושטרעוו טלַאטשעג טבילַאב טסרעמ יד ןגָאלש לזיּפש .ליצ ַא ןיא זוויינ ןפרַאוו וצ טָאה ריא סָאוו ןיא ליּפש ןיילנָא יוו ןעגנולעטשרָאֿפ קריצ .רערעל יד ַייב לזיּפשפרַאוו ףרַאש יד ןזָאל וצ יוו טנוזעג יוו ,תויתוא ןוטרַאק ,זנַאווג .סלעוועל עכעלטע ןופ ךיז נלעטשפיונוצ ןיילנָא סעמַאג טריצילּפמָאק רעמ .רעטויּפמָאק םעד - רענגעק טּפיוה יד םורַא ןעמוקַאב וצ טַייקנילפ יד טימ ןטלאהעג ןייז .טזייוו קיטיינ יד ןבשזעכ וצ דלעפ יד ןופ לייט טכער יד ןיא טרַאד יד ןפרַאוו וצ זיו .ןטַאטלוזער רעסעב וליֿפַא ןכיירגרעד וצ רעדיוו ןוא רעדיוו ןריבורּפ וצ ןליוו ריא לַיי .ןעמעלַא גניטרעכ ,ןעניוועג ןענעק ריא ןוא רענלעז יד ןַיירַא וצ קיטיינ זיא סָאוו ,טר .ססענטהגיל ןוא טעוו ןיא ליּפש יד ןופ ןעווענַאלּפ יד גניזושט ,דניק ַא ןוא ןסקַאוורעד .גנוטכיר ןוא לַארּפ ןופ טפַארק יד גניטיילַאיקלַאק ,גולק דעמיַא-טנוזעג ַא ןייז וצ ןענר

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער