קַאד דלַאנָאד סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ססעניסמולק ןַייז ןופ לַייוו סנָאיטַאוטיס ךעלרעכעל ןיא גניטעג קידנעטש ,גנילקַאד ךעל

.סנָאָאטרַאק ןופ עירעס ַא ןופ דלעה ענדָאמ םעד ןעוועג טשינ זנַאשיירעטלָא רָאנ סָאוו .רעטכעלעג לַאבַאלוָארטנַאקנַא ןָא וליֿפַא ןוא ,לכיימש ַא ןָא רענייא ןייק ןזָאל תוישעמ גני .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא דלעה טבילַאב ןייד טימ סַאּפש ןבָאה וצ ןליוו טמיטשאב רי .ןענוֿפעג ןַייז וצ טרָאד רָאנ זַא .Friends ןייז ןוא קַאד דלַאנָאד טימ גּפר ןענעז סע סַארעשטנעוודַא יד רַאֿפ ןוא ,ןַאלּפ ןו .עירעס דעטַאמינַא יד ףיוא טריזאב לעמעג ןגייא רעייז ןכַאמ וצ ןענעק טעוו טסַאגגנַאי י .עקשטַאק טימ סעסַאק גניזוימַא ןוא סַאּפש רעד ןגעוו זנרעל רע ווו ,סגנירָאלָאק ןופ טַייק .יינסיד טלַאוו Created by תויתוא טבילַאב רעייז ןופ רעדליב יד ןשיוט ןענעק ןלָאמ ןו .תויתוא ןוא ןרעמונ ןגרָאברַאפ רעדָא ןכאז קידנלעפ רַאֿפ ןכוז רעד ןיא ןעגניד טכייל ןע .דלַאנָאד ץעג טֿפָא סָאוו ,ןטייקירעווש יד ןעמוקַאב וצ ריא ןפלעה טעוו סאד .ץנעמגַארפ ןיילק ןופ סיוא ןלעטש ןַייז וצ ,דליב יד ןיא ריא וצ ןלַאפ טעוו קַאד דלַאנָא .םערק זַיי קַאמשעג יד עלַא ןשטַאּפ וצ זיירט רע ווו ,םָארק רעמוז ןַייז ןיא ףליה רעייא .ץירט ןָא סקניל זיא רענייא ןייק יוזַא ,סעלַאס יד עלַא טימ עּפָאק וצ יוו ןוא ,זרעמַאטס .ףלָאג ןיא טנַאה ןייד ןריבורּפ טעוו ריא ווו ליּפש ןיילנָא סַאּפש ןבָאה טעוו דלַאנָאד .וויטקעפע ןענעז ייז זַא יוזַא ,זישטנַאּפ ןַייז ןריפ ןענעק ריא .טנַייה ךַאז קיטכיוו טסרעמ יד עקשטַאק וצ ליּפש יד רַאֿפ טזייוו טוג ןעמוקַאב וצ ,עלַא ך .עקטירעגרַאמ טבילַאב ריא ןופ ייקוב ַא ןבעג וצ ליוו זַא גנילקַאד שיטנַאמָאר ַא יוו ,טנַא .ייקוב גנינַאטס ַא ןֿפַאש וצ ןריבורּפ ןוא ,םָארק םולב יד וצ םיא טימ ןייג וצ ןבָאה ריא .קיטליגכַיילג ריא ןזָאל טשינ ןזומ רע .םיא ןעוועטַאר וצ ןבָאה ריא ןוא ּפַארט ַא ןיא Falls דלַאנָאד ןעוו טרָאּפס םערטסקע ןופ ס .לסילש שיגַאמ יד ןעמוקַאב וצ גניירט ןוא ןרעטש גניטקעלַאק ,ןפיול טעוו ייז ,סוַאמ יק Free Online Games יטיוויטיסָאּפ ןוא רָאמוה ןופ ץַאלּפ ַא ןבָאה ייז ךָאנ ןוא ,דיירפ ןוא .סקלָאפ רעּפוס טרעוו ליּפש ץילב רעדעי ,רעבירעד

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער