המחלמ סָאּפע סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

סָאלש רעייא ןצישַאב וצ ןבָאה ריא ווו ,המחלמ ןופ טלעוו רעד ןיא ריא ןעמענ טעוו המחל

.רעדניק רעגניי ןוא ץנַאסעלוָאדַא וצ ןגיוצעג רעייז עיזַאטנַאפ סעמַאג .רעטצנעֿפ יד ןפערט וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ןעז ןענעק ריא ,טלעוו לַאוטריוו יד ןיא .טַייצ רעזדנוא ןיא סיורא סעמַאג ןיילנָא המחלמ יד ןגעוו סָאּפע יד ןופ סנַאפ ןופ ץַאלּפ .ןטנעמעלע סרעווייד ןַייז טיצ ליּפש סאד .ןשינעעשעג עווַאקישט ,graphics ןייש ,ןיילירָאטס גניּפירג ןַייז ןיא ןפערט טעוו רעלי Free סע רַאֿפ ףמַאק ןוא טנַייפ יד ןופ דרע יד ךרוד ןרעדנַאוו ןענעק ריא רעטעוו ןייק ן .יימרַא ןַא ןֿפַאש וצ ןוא דלעה יד ןופ טרָאס יד גניטקעלַאס ךרוד ליּפש ןיילנָא בייהנָא .עּפַאמ טנגעג יד ןופ ןענרעל ַא יוו טנוזעג יוו ,סָאלש טנַייפ יד ןופ ץוש ןַייז טעוו סק .טנַייפ יד טַאבמַאק ןוא ןסרוסער ךַייר יד ווו ןעניֿפעג וצ גניירט ,דרע ַיינ ןשרָאפסיו ט .סערוטַאערק רַאילימַאפנו עליפ ןוא ,סקרָא ,ץיבבָאה ,זוולע ןפערט ריא המחלמ סָאּפע סעמַאג .סקירט לסיב ַא טסייוו ןוא זנַאּפעוו רעכיז טימ ןעלדנַאה וצ יוו טסייוו ייז ןופ רעדעי .זלעּפס טנַייפ יד ןטייט וצ תלוכיב ןענעז סאוו יד ןענעז סע רעבָא ,ןגיוב ַא ןעיירד רע .גיז וצ ןיד ליפ טימ ןסיוו רעייז ןגיילוצ וצ טַייצ רעטַייוו רעד ןיא ןוא זנַאשזולקנַא .סעסקַא ןוא סדרעבלַאה ךרוד דעטקעטָארּפ ,סיורָאפ קיטומ ןייג ןוא רעוועג ףיורַא ןעמענ .ַאנַאמ יוו ךירטש ַא ַאזַא ןבָאה ריא יצ .סּפורט ןייד רַאֿפ תודוסי קיטיינ ערעדנא ןוא טכירסיו גניווורּפמי ףיוא ןבעגעגסיוא ןר .ןעגנערברַאפ ןענעק ריא ַאנַאמ רעמ יד ,סעציילּפ ןייד רעביא ןייז טעוו זלַאטַאב חילצמ ר .גיז ַא טינ ס סע ,טכַאלש יד ןעניוועג וצ המחלמ סָאּפע סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ רעד .סָאלש ןַייז גניטקעטרעּפ טימרעד ,יימרַא יד ןרעסערגרַאפ וצ ןֿפרַאד ריא לטימ זַא ןוא ,המ .ןלַאפרַאפ עיסימ ןַייז ןטכַארטַאב ןענעק ריא ,סָאלש יד ןופ ןרעיוט יד רעטניה ןעמוקַאב ט .טַייז גניניוו יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז ריא זַא רעכיז ןכַאמ וצ ןריבורּפ רעבָא ,defeat .טרָא םעד ףיוא טנַייפ יד ןּפַאלק ןוא טכַאלש ןיא שימַאק וצ ,טסעפ ןוא שידלעה ,טסיירד ן .רעמ רַאֿפ ןבערטש וצ ןוא ריא ןצישַאב וצ ריא ןענרעל טעוו סָאוו עגַאס ַיינ ַא ןביוהעגנא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער