שידלעה סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.טלעוו יד ןיא ןיסעצנירּפ ןייא ַא טינ רָאה טיור שיטעטַאּפ ַאזַא .ַאדירעמ ןייש ןופ ךירטש טרָאק טפעשעג סאד .דנַאלטָאקס ןופ ךלמ םעד ןופ רעטכָאט יד - יז .םינינע ךעלדירפ רַאֿפ ןּפַאכ וצ רעווש ריא ,ןיסעצנירּפ - ַאדירעמ זַא טקַאפ םעד ץָארט רעב .זרעשטנעוודַא עכעלטע ןיא ףוס ףיוא געט רַאֿפ זריּפַאסיד יז .סקַאר יד ףיוא זמיילק ןוא גנידייר קַאבסרָאכ ,ירעשטרַא טימ עּפָאק יללופלליקס יז .תוכלמ יד ןופ קעווַא ןֿפָאלעג ןוא רעטָאֿפ ןַייז וצ טרעהעגוצ טינ ַאדירעמ ,זרעדנעטנַאק ַי .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא ןייז ןענעק יורפ דַאטרַאכ- שידלעה ןוא עווַארב םעד טימ טנַאק .טַייהַיירפ רַאֿפ טשרָאד קרַאטש לדיימ יד יוו ןסיוו ריא .ןגיוב ַא ןעיירד וצ ריא ןענרעל וצ ןענעק טעוו ַאדירעמ ןוא טסיירד סע זיא סָאוו .ןענרעל וצ סַאנגניליוו ַא ןוא סנַאטסיסרעּפ ,סוקָאפ וצ ןֿפרַאד רָאנ ריא .זליקס ַיינ ןענרעל ןוא זליקס רעייז ריא ןזַייוו טעוו לדיימ שידלעה ליּפש ןיילנָא רעט .רעבייוו ןופ םיאנוש רעדָא ןדלעה ערעדנא טימ גניטיּפמַאק ןייז טעוו ריא .סעמַאג קיגָאל ןָא טנַייפ םעד ןגיזַאב וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא סדנַאטסרעדנו יז יוזַא ,י .גנוקינייר ןָאט ןוא רעדליב יד ןיא Differences רַאֿפ ןכוז ,זלַאזַאּפ ןבַיילק וצ ריא ןע .ךַאפ ַא זיא סָאלש םעד ,עמיטעסַאעּפ ןיא וליֿפַא ,קידייל ןציז טשינ ןענעק יז .ץַאלּפ ןיא ןכאז ןגייל ןוא לַאפּפָא ףיורַא ןבַיילק ,רעמיצ םעד ןיא רדס ןרעקמו וצ ַאדירע .ריא לָאז הרירב רעייז ןיא ןפלעה ןוא זנוַאג עקליּפ ןייש ַא גנירעוו ןוא רעדיילק ַיירע .סעירָאססעסקַא ןוא גנוריצ ןייש ךיוא רעבָא ,םויטסָאק יד זיולב טינ גניטקעלַאס ,דליב ט .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ וצ טעברַא רעמ ןבָאה ריא טלָאמעד ,טבילַאב יד ןַייז טעוו לדיימ יד .סקסַאמ ןוא סעליטסריַאה ַיינ ,דנַאטשַאב ןצינ ךרוד ןייש רעמ ןָאט וצ ןֿפרַאד טעוו לדיימ .טַייהנגעלעג רעדעי ףיוא ךיז ןליּפש וצ טניווועגוצ ןענעז סאוו ,זיסעסנירּפ יד ןופ טע .לדיימ שידלעה ַא ןוא ךלמ םעד ןופ רעטכָאט קידנעטשבלעז ןוא ץלָאטש טקוק קידנעטש סעמַא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער