עָאצמַאה רָאטקעּפסני ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.זָאלק רד ףרָאווסיו יד ךרוד טריֿפעג ןכערברַאפ גניּפָאלעוועד זיא טָאטש ָארטעמ ןופ טָאטש .טלעוו רעצנאג רעד רעביא ןשרעה וצ Created ןעוועג זיא סָאוו ,ןָאיטַארָאּפרָאק וָאקייס ז .עָאצמַאה רָאטקעּפסני דלעה עווַארב ןוא שידלעה ַא טָאטש םעד ןיא ןבעל טינ טאה ךיא ביוא .ןשזדיורב טנוה שידלעה ןוא ינעּפ עצינעמילּפ ַא ןופ םערָאפ יד ןיא ןציטש טנכייצעגסיו .טקילפנָאק ןיא ענעי ןעוועטַאר וצ טיירג קידנעטש ןענעז ןוא סנָאיטַאוטיס רעווש ןיא ןע .טַייצ רעייז ןבעגעגסיוא רעדָא ,טנַייפ יד טימ דלַאגַארטס ייז יוו רעדליב יד ןעז ,תוית .םיא ןופ קעווַא טַייוו טסיב זַא סקעשזדבַא ןעמענ וצ טנאה ןייז ןקערטשסיוא וצ טַייקייי .רעטקַארַאכ טּפיוה יד יוו טקוק סע ,ןסיוו ריא ,סעמַאג ןיילנָא ןיא .זווַאלג ןוא ןזיוה יולב ,דנַאר טיירב ַא טימ טוה ַא ,לטנַאמ יורג ַא רָאנ זרעוו רע .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןופ ןייק ןסיוו וצ טשינ ךעלגעממוא זיא סע ,רעבירעד .ןברַאֿפ ענעדישרַאפ ןיא ןזיוה ןוא לקער דיטנייּפ לייוו ,דליב ןַייז ןשיוט וצ ןריבורּפ .לאמ עליפ טנעמירעּפסקע ןענעק ריא ןוא ןברַאֿפ ןופ טַייקנדיישרַאפ סיורג ַא ,עטטעלַאּפ יד .רעטויּפמָאק ךוב ןייז ןופ ףליה יד טימ עָאצמַאה יד סּפלעה סָאוו ,ינעּפ לדיימ טויק ַא טי .קיטייוו ןייצ עָאצמַאה רָאטקעּפסני ביוא ,ינעּפ וצ םיא ןפלעה טשינ ןענעק רענייא זיולב .סיפָא לַאטנעד יד ןיא ריא וצ טיירדעגסיוא טלָאמעד רע .ןשטנעמ ןעוועטַאר וצ םיא ןדַיימרַאפ טינ טאה קיטייוו רעד ,דלעה שידלעה ַא ןופ ןייצ ע .זיא רע יוו גולק ןוא גולק יוו ןייז וצ ןלעוו טעוו ריא ,עָאצמַאה רָאטקעּפסני טימ סעמ .זליקס לַאקישזדַאמ ןייד ןעלקיווטנַא רעדייסעק ריא ביוא ,ךעלגעמ זיא סע רעבא .עָאצמַאה רָאטקעּפסני free online games ןיא זליקס יד ןעלקיווטנַא ןענעק ריא .דליב יד ןופ קיטש רעדעי גנינימַאזגי Carefully רעייז וצ ןֿפרַאד ץנעמגַארפ ןיילק ןופ .עָאצמַאה סבָאשזד טגארט סָאוו יבמיו טּפיוה ַייצילָאּפ יד ,ןשזדיורב טנוה רעּפלעה ןוא דנַי .תורעה טקורטסעד ניילַא ןיא זושי טעברַא ןוא ןעזסיוא גניגנַאשט רעדייסעק יוזַא ,טיהעג .ריציפָא ַייצילָאּפ רעטסעב יד ןטלאהעג זיא עָאצמַאה רָאטקעּפסני ,טַייקיציוו ןַייז טימ

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער