סעמַאג דרָאווססָארק שינַאּפַאי

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.לעיצעּפס סעּפע ןֿפרַאד טשינ טוט סע ,קיגָאל ןעלקיווטנַא ןוא ןַאשידַארע ןרעסערגרַאפ וצ ר .זדרעווסָארק שינַאּפַאי עוולָאס וצ גָאט רעדעי סע ןקעלק .זיידַאוַאנ סקלָאפ רעייז זיא שינעטער סאד .לַאקיטַאמַאטַאמ ןייז וצ טכארטאב זיא סע .ייז טימ דליב ַא ןכַאמ וצ ,זיא ןוא ,ןרעמונ ןופ טייטשאב ליּפש יד .רילָאק רעדָא סַייוו ןוא ץרַאווש ןייז ןעק סע .לַייז ,ןרעדור ןבעגעג ַא ןיא זיא סדנַאב רילָאק יד ןופ ליפ יוו ןזַייוו ייז ,רעדליב י .לעצ קידייל ַא ךרוד טדיישעצ ןייז ןזומ ייז ,סעּפורג עכעלטע ןופ הרוש רענייא ביוא .לעצ קידייל ַא ךרוד טדיישעצ ןייז טשינ ןעק עּפורג יד ,רעדליב רילָאק יד .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ ץַאלּפ ַא ,סקלָאפ רעייז קיסַאּפ רעבָא ,זלַאנרעשזד ןַאמכַאפ ןיא ד .גירטני ןופ ןימ ַא - ליּפש םעד ,עלַא ךָאנ .ןרעמונ ןופ עיצַאניבמָאק יד רעפיסעד וצ ןענעק טשינ טעוו קיטכיר ביוא ,ןרעמונ דליב .וויטקַארטסני ןוא עשירעלייוורַאֿפ םעד - זדרעווסָארק שינַאּפַאי ןיילנָא ליּפש .זלעס יד ןיא טגיל סָאוו ןסיוו לָאמנייק טעוו ריא זַא ןעמוקסיו ןעק ליּפש רעטשרע רעד .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ וצ רעדיוו ןוא רעדיוו קירוצ ןעמוק ןוא טנַאמטייסקי םעד ןסעגרַא .שרעדנַא רָאג טַאטלוזער יד ףיוא דליב יד רעבָא ,סעמַאג ןופ ּפיט רעקיבלעז רעד שטַייט ,ס .תויתוא ןוטרַאק ןוא ןרעטש םליֿפ וצ ףיורַא ןעמולב ,טניה טויק ןופ .יטיסקעלּפמַאק ַאזַא סעמַאג ןיילנָא ענעדישרַאפ .עּפורג רעדעי ןיא טזייוו ןופ רעמונ יד ,ןרעדור ַא ןיא סעּפורג ןופ רעמונ יד ןזַייוונ .ריפ ןופ עגר יד ןוא ,זלעס ַיירד ןופ דזוָאּפמַאק רענייא ,סעּפורג ייווצ זיא רעמונ יד .יטירעלק רַאֿפ ץרַאווש טימ טליפעגנָא ןַייז ןענעק זלעס יד לַאווַארנַא .טַייצ ןרָאּפש יוזַא ,סקסעד רעייז רעטניה ןזאלעג ןָא ,טַייצ ןייק ןיא זלַאזַאּפ טבילַאב ןי .ןטאטלוזער טכירעג יד ןכיירגרעד וצ דלודעג ןוא טַייקמַאזקרעמפו ןופ םוקידָאמ ַא ןֿפרַאד

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער