סרעקקילק סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

ןעניוועג וצ רדס ןיא ךעלגעמ יוו טֿפָא יוו טיג - סרעקקילק סעמַאג

.ילסַאינייטלַאמייס ךעלּפענק עליפ טימ לָארטנָאק וצ ןענרעל ןוא ,קיגָאל ,ןטכארט ןעלקיוו .ףמַאק רעדנוזַאב ַא רַאֿפ required ןענעז זיק סָאוו ןענרעל וצ ,ליּפש יד ןרילָארטנָאק ןוא .לּפענק זיומ ַא ןופ ןדניברַאפ יד טימ ץַאלּפ ןעמענ סָאוו ,סעמַאג ןדישרַאפ Created ןיוש .ךעלגעמ יוו דניוושעג ןוא טֿפָא יוו סע ןָאט וצ ןֿפרַאד רָאנ ריא .ץַאלּפ ַא טיג וצ ןבָאה טעוו סע ,רעטַייוו ןטרַאוורעד וצ סָאוו ןסיוו וצ ןליוו ריא ביוא .םעלבָארּפ יד עוולָאס וצ ןטכַארט וצ ןֿפרַאד טינ זיא סע סרעקקילק סעמַאג ןיילנָא ןיא .לּפענק םעד ןקירד וצ רָאנ טביילב טֿפָא ,סקסַאט קיטיינ יד עלַא ןָאט טעוו ךיז ליּפש ןייד .טַייצ גנַאל ַא ןעמענ ןענעק ןוא תויתוא ַיינ ןעיצוצ וצ ןפלעה טעוו ,ןיילנָא ליּפש יד ן .טלעג ןוא טזייוו רעמ ןענידרַאפ וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו דימ ןייטשרַאֿפ טעוו ריא ,ןיילנָא .דנַיירפ ַא ןפור ,ןעקנירט רעדָא גרַאוונסע ןפיוק וצ ריא וצ ךעלצונ ןייז טעוו ייז .ילדַאּפַאר רעייז זרעקַא גנולקיווטנַא ןיילנָא סעמַאג ַאזַא ןיא .רעטַייוו זנַאּפַאכ סָאוו ןעז טעוו ריא ןוא סקילק לסיב ַא רָאנ .רעטַייוו ןגַייטש וצ טעברַא יד ןריפכרוד וצ ןֿפרַאד ריא ליּפש רעדעי ןיא רעבָא ,ליּפש טו .סקילק ןיא טַייקידכעשמעה ןוא רעפטנע ןופ טַייקכיג יוו ַאזַא תודימ קיטכיוו טנעז ריא .סעלעטש רעייז רעביא טנַאה ןוא ץַאלּפ ַא ןריפרַאפ ןענעק ריא ,טנעמָאמ םעד ןיא ףיורַא ןק .ןכאז ערעדנא ךרוד דיטקַארטסיד ןייז וצ ןֿפרַאד טינ זיא סע ,רַאנעצס טושּפ יוזַא זיא לי .טיימ ןופ סעָארעה ןענוֿפעג ןייז ןענעק סרעקקילק ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .עיסימ גניטייסקי ןוא זנַאּפעוו ַיינ ,תויתוא גניזיימַא יד ןעז ןוא סלעוועל ַיינ וצ רע .רעטקַארַאכ ןייד דיירגּפַא ַא ןאט ןופ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןסעגרַאפ טשינ טסלאז וד

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער