זנַאטיק ןוא ץַאק סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

?לצעק ַא ןבָאה וצ טלאוועג ץלא זנַאטיק ןוא ץַאק סעמַאג גנילביל לַאוטריוו ַא ןופ ריעק ןעמענ וצ רעטשרע ןריבורּפ טלָאמע

.רעצעמע ןופ ריעק ןעמענ וצ ןבָאה קידנעטש טעוו ריא זנַאטיק ןוא ץַאק ןגעוו סעמַאג ןיי .ךיז רַאֿפ ןגרָאז טשינ ןענעק ,טקַאפ ןיא ,ןגייא רעייז ףיוא ןייג וצ עביל וליֿפַא ןוא ץ .טשרַאב רעדָא םָאווש ַא ךיז ןבַיילק וצ ןבָאה רָאנ טעוו ריא סָאוו ,געוו ןכָארקעצ ַא ןיא ן .ייז טימ טַייצ ןעגנערברַאפ ןוא ןליּפש וצ ןגרָאז ןוא טפַאשביל עביל רָאנ זנַאטיק וליֿפַא .זיזייסרעסקע עכעלטע Performing רעדָא ,טלעוו יד ןרָאפמורַא ץַאק עכעלטע ןעז טעוו ריא .גרַאוונסע ןופ ןכוז ןיא ןסאג יד ןיא ייז ןפערט ןענעק רימ ,לסיש ןַייז וצ ןעמוק ןוא .ןופ ןכוז ןיא ןייג ץַאק יד ןוא גרַאוונסע דייממוָאכ דרָאב ןעמוקַאב ייז ןפערט ךיא .געוו םעד ןעמאזוצ זעק גניטקעלַאק ,ןסאג יד ךרוד ןרעדנַאוו וצ ץַאק יד טימ ןעמַאזוצ ן .ןָאט סעליטסריַאה ןוא רעדיילק ןרעדָאמ ןיא דיילק ,זידייל שיטקַאפ יוו עביל זלרעג - ץ .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןליּפש וצ סַאּפש ןופ ץַאלּפ ַא ןעמוקַאב טעוו ריא תויתוא ענדָאמ ַאזַא .קידנעלב ייז ןכַאמ וצ זנַאלַאס טייקנייש ןיא ץַאק גנילביל רעייז רָאפ וצ עביל סלריג .רעציזַאב גנילביל ֿבור ַייב ןַייז וליֿפַא טשינ ַיימ גנוריצ גנירעטילג ןוא דיילק לעה ַאז .רעטסעב קיסַאּפ ריא סעמַאג ןיילנָא יד ןיא גנילביל יד ןופ ןגרָאז יד רַאֿפ רעטיילַאימיס .גנילביל ןייד ןופ טייקנדירֿפוצ ןופ טַאטש יד רָאטינָאמ וצ יוו טנוזעג יוו ,רעסַאוו ,ם .ןדָאש וצ ףיורַא ןעמוקַאב ןענעק ריא טלָאמעד ,שינעפעשַאב קידעבעל ַא רַאֿפ טייקכעלטרָאווט .עסימ ןופ םיאנוש טסגרע ןגייא רעייז ךיז נלעטשנגעקטנַא ץַאק עד free online games ן .ייז גנוטינעג וצ ןוא עמָאקענ ןופ ןגעוו טימ ףיורַא ןעמוק וצ ןבָאה טעוו ריא .ןפָאלש וצ ץַאלּפ טוג ַא ןבַיילק וצ ,זיוה רעטשרע רעד ןיא ץַאק יד ןזָאל וצ ןכייצ טנַאקַא .זיוה םעד ןיא ןבעל ןוא ןפָאלש וצ ןַייפ ןעוועג זיא סע יטיק לסיב ןַייפ ַא ןכַאמ וצ זי

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער