פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.טפעה עלוש ַא ןופ ןרָאט ןגיוב ַא ףיוא ןליּפש וצ טצינעג סָאוו ליּפש ַא עליפ ךרוד טאהעג

.טענרעטניא יד גנירָאלּפסקי רעדייא טקייל סאוו ןשטנעמ ענעי ןענעז סע ,ןיילנָא סעמַאג .סופ נופ רעגניפ -קַאט-קיט גנייילּפ ןענעז ןוא סעמַאג ענעי ןופ רענייא .גנוזייל טכער יד ןעניֿפעג וצ זיא ןטכארט ןופ גנולקיווטנַא רעד רַאֿפ ליּפש ןייק .רעק ןייא ףיוא סדנעּפעד ץלַא ָאד .לטסעק ןיילק ַא ַאזַא ףיוא ןטכיררַאפ וצ רעווש ןיוש ןופ זַיירג יד טכאמעג ךיא לָאמַא ,ע .fields סעיצּפָא ערעדנא ןעניֿפעג ןענעק ריא סעמַאג ןיילנָא יד ןיא רעבָא ,3 * 3 יד ףיו .סופ נופ רעגניפ ַא רעדָא זַיירק ַא ןייז טעוו סע ,ןינע טינ טוט סע ןוא ,ךעלקערב ןַייז .רענגעק יד רעדייא ילקיטרעוו רעדָא ילַאטנַאזירָאכ ,ילַאנַאגַאייד הרוש ַא ןעיוב וצ ןבָאה Free סעמַאג ןיילנָא יד ןופ רענייא גניטקעלַאס ךרוד טַאלב םעד ףיוא רעטויּפמָאק יד טימ .ןרעמונ ןַייז טימ הרוש ןיא קיסַאּפ וצ ןעוועג זיא יז ווו טרָא רעד ןיא רוגיפ יד גניט .רענגעק יד יוו טפַאשדנַיירפ יד ןעניוועג וצ רעסעב זיא סע .עיצַאוטיס ןעניוועג-ןעניוועג ַא גניטנעווני ,דלעפ יד ןיא ןריפנָא ןופ הרוש ַא ןכַאמ , .קיבייא ףיוא ןליּפש ןענעק סע יוזַא ,ץרוק רעייז זיא ליּפש יד .ןעמעלַא רַאֿפ טנאסערעטניא ןייז טעוו זַא סעמַאג ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא זיא סע ,סעמַאג ןי .זוָארעבליוו טימ ךעלגניי רַאֿפ ,זלרעג רַאֿפ זיסעסנירּפ טימ ,תויח לסיב ןופ דליב ַא טימ .ןיילנָא סעמַאג - ד 3 ןופ םערָאפ יד ןיא שעדיכ ןוא Free יטיסקעלּפמַאק ךָאנ ץייירק ךיוא רעבָא ,ןייש זיולב טינ זיא בוק יד ןיא סופ נופ ר .גיז וצ לסילש רעד זיא - ליּפש עגער םעד ןיא ןוא ,רעטשרע ןייג קידנעטש ייז לַייוו , .ןעיצ ןינע יד ףוס וצ אמּתסמ זיא סע טלָאמעד ,סופ נופ רעגניפ ןליּפש ריא ביוא ןוא .ןגַייטש ןיא ךַאמ רעטַייוו יד טימ ףיורַא ןעמוק וצ רעכיז ןייז ןוא Carefully רעייז ו .גנימייט ןענעז סעמַאג ןיילנָא עכעלטע .דניוושעג ןטכַארט וצ ךיוא רעבָא ,קיטכיר ןטכַארט רָאנ טינ ןזומ רימ ,רעבירעד

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער