פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.םילייק גניזיימַא ןכָאק ןענעק ריא סָאוו ןופ ,טלעוו יד ןיא ןריטסיסקע ןטקודָארּפ עליפ .זיּפַאסער ןדישרַאפ טימ ךוב טּפעצער ןגייא ןַייז טאה החּפשמ רעדעי .ץרעזיד ןופ רעמונ ןביילג ןַא יוו טנוזעג יוו ,םילייק שיילפ ,םילייק רעטשרע רעד ןי Free הביס ַא ןעניֿפעג טינ ןענעק ריא זַא זיּפַאסער יד ןגעוו ןדער וצ תלוכיב ןַייז טעוו .זירעשטנעס רַאֿפ ןטלאהעג ןבָאה ייז ,רעקלעֿפ עכעלטע ןופ םילייק עלאנאיצאנ ןוא רעדנעל .טסעג ןוא החּפשמ ןשַאררעבי וצ שיט ןייד יפיסרעוויד וצ ןענעק טעוו ךיק יד ןיא טַייצ .הרש ןופ ךיק רעד ןיא ךַיילג ןַיירַא טעוו ריא ןוא ,לעניגירָא סעּפע ןעז טעוו ריא רָאנ .ןטקודָארּפ ץנַאג ןוא ןייר ַא קידנעטש זיא סע .הרש זלרעג סּפמַארּפ יד וצ טיול ייז ןדניברַאפ ןוא ןשימ וצ ןֿפרַאד רָאנ ריא ,זנַאשרָאּפַאר .סקייק קַאמשעג טסרעמ יד ןכָאק טעוו הרש ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .םילייק ךעלטנייוועגמו טימ ףיורַא ןעמוק וצ זיירט הרש ,בּוט םוי רעדעי ,וצרעד ןיא .לטינ םעד ףליה ןייד טימ טעוו ריא ןיא זיוה ךעקעל ַא ןוא ,ןעעווָאללַאה רַאֿפ סקייקּפַאק .טסנוק ןופ טעברַא ַא יוו ןקוק סע ןכַאמ וצ ,ץרעזיד ןריצַאב וצ יוו ריא ןזַייוו טעוו ל .זרָאטס ןיא ץיווס ןפיוק וצ ןליוו רעמ טינ ריא ,סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא הרש טיג זַא .רעיטסייט ליפ ןייז טעוו סע ןוא בוטש ןיא ןכָאק קידנעטש ןענעק ריא ,עלַא ךָאנ .טלעוו יד ןיא ץעגרע ךַיילג ןייק טאה סָאוו ,ץרעזיד שיזיוצנארפ ,עציּפ רעדָא ַאינַאזַאל .טקנוּפ זנַאשקַארטסני עלַא סיוא ןגָארט ןוא קידלודעג ןייז וצ ,טיהעגּפָא ןייז וצ זיא טע .טנַאטסיסַא לַאבַאסנעּפסידני ןייד ןרעוו טעוו סעמַאג ןיילנָא זיּפַאסער הרש ,ייז לכַיימ וצ .ייז ןטיירגוצ וצ ןענרעל הרש ןוא סדנערט גרַאוונסע רַאֿפ זיּפַאסער ןעניֿפעג טעוו ריא .ןטַאטלוזער סיורג ןעמוקַאב וצ ןטרַאוורעד ריא ןעוו לעיצעּפס ,ןגינעגרַאפ ַא זיא גניקוק

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער