םיבנג טפעד סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

םיבנג עלבמינ סעמַאג גנייילּפ ,זלַאזַאּפ ןוא ירעוועיהט ןופ טלעוו יד ןַיירַא

.טעברַא ןכַאמ וצ סקייל ןעמעלַא טינ .קירבַאפ רעדָא רענַיימ יד ןיא ןטעברַא וצ ןייג טינ ןָאט סאוו ןשטנעמ ליופ - ןשטנעמ ןו .רעצעמע ןענעלזַאגַאב וצ גניירט ,ערעדנא ןופ טסָאק יד ןיא ןבעל ייז ןוא .םיבנג ייז ןפור ייז .טַאק ןייז ךָאנ טעוו גָאט ןייא לַייוו ,גנוריסַאּפ רעייז רַאֿפ עמרוט וצ ןייג וצ ןקָארשרע .םיבנג קנילפ סעמַאג ןיילנָא ןופ תויתוא יד טימ זיא סע .לַאפ טצעל ןייז ףיוא ּפַארט ַא ןיא טַאג Friends ןופ רָאּפ א .סע ןקידנערַאפ וצ ,סיוא ןעמוקַאב וצ ןליוו םיבנג טציא ןוא שינעעשעג ןייא רַאֿפ ןטראו .טלאוועג םעד ןכיירגרעד ןֿפלָאהעג ןוא ייז דלוָארטנַאק סאוו ,שטנעמ ךעלזָאלרַאפ ַא ןבָאה .גנוטלַאהרַאפ ןופ ןפיולטנַא וצ - ךַאפ לַאגעלמו ס סע ,עדנַאב לַאנימירק יד ןופ טַייצ רעד .עמרוט רעד ןופ טנעוו יד ןזָאל וצ ןֿפרַאד ייז רעבירעד יוזַא ,ַיירפ יד ףיוא ץַאלּפ ַא ןָא .ייז רַאֿפ ליּפש םעד ןבייהנָא ןוא רעטקַארַאכ ןייד ןבַיילק ןענעק ריא טלָאמעד ,דנַיירפ ןַי .טעברַא יד טימ עּפָאק טעוו ייז ןעמַאזוצ רעבָא​​ ,רערעדנא רעדעי ןפלעה לָאז םיבנג ןופ רָא .עוויינג יד סרוק ןופ זיא וויטקעיבָא טּפיוה םיבנג עלבמינ ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .זַא ףיוא גיוא טוג ַא ,professionals יד יוו ייז לַייוו ,געוו ןייד ףיוא ןעז טעוו ס .דלָאג ןופ סגַאב קידנלעפ טינ תעשב ,ריט יד סנעּפָא ןוא ּפַארט רעדעי ןופ ןבילקעגסיוא ז .הגרדמ רעדעי טימ טריצילּפמָאק רעמ ןרעוו טעוו טעברַא יד יוזַא ,רעטרַאמס ןעמוקַאב טעוו .רַאב טיור ַא ןעמוקַאב ריא ביוא ,דימ טַייהרעכיז ןכַאמנָא ןענעק סָאוו ,זרעזייל ךעלרעפע .עמרָאפטַאלּפ רעד רעקירעדינ רעדָא ריט יד סנעּפָא זַא רעבייה יד ןקירד ןוא ךיוה ןעגנירּפ .ןינע םעד ןיא ףליה קיטַייצנגעק רעד יוו לופטרעוו רעמ ןַייז טנעקעג טשינרָאג יוזַא ,ס .ערעדנא יד וצ ּפָאק ןייד ףיוא ןייא ןלעטש ריא סָאוו רַאֿפ ןַייפ ןענעז ןדלעה ןייד .סרערעפליּפ טפעד ייווצ יד ןפלעה וצ ןגעוו ןגעוו ןטכַארט וצ ץַאלּפ ַא ןבָאה טעוו ריא ,

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער