סעמַאג סענוט ינול

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ענדָאמ ןוא ,געוו ןגייא ןַייז ןיא לעניגירָא זיא"סענוט ינול"רעטקַארַאכ ןוטרַאק רעדעי .רעדעי ןסיוו סנַאפ קיסַיירד ןגעוו ןענעז סע זַא טקַאפ רעד ץָארט .תויתוא ענעדישרַאפ טימ סנָאָאטרַאק ןופ עירעס עצנאג ַא ןענעז סע .רעטנוה ןופ רָאּפ ַא טימ סיוא עירעס רעדעי ןיא ינַאב סגוב לגיניק ענדָאמ ַא ,לשָאמעל .סע ןָאט טשינ ןענעק רע רעזול ַא ַאזַא רעבָא ,לגיניק רעזדנוא ןיא ןעמוקַאב וצ גניירט ד .ןַארקע עיזיוועלעט יד ןופ טנָארפ ןיא סַאּפש ןבָאה ןענעק רימ זרעשטנעוודַא יד ךרוד .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא תויתוא יד טימ טנַאקַאב ןעמוקַאב וליֿפַא ןענעק ריא טציא ןוא .דנַיירפ דרי סיורא רעטקַארַאכ רעזדנוא זַא ןסיוו רעבָא ,דלעה טבילַאב ןייד ןריפ זיולב .ןיילנָא ןענעק ריא ,גנוריסַאּפ רעדָא שינעטער יד ןיא עקשטַאק ךעלדעש טימ ליּפש .סעמַאג ןיילנָא יד ןיא ןעז ריא תויתוא ערעדנא עליפ .עבָאב ןַייז טימ ןבעל סאוו ,רעטסעווליס ןוא יטעעווט רָאּפ ַא ןוא סַאּפש ןייז טעוו סע .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא וליֿפַא רערעדנא רעדעי וצ ןכאז ענדוקסַאּפ ןאט ןוא גניויג .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ ןייא ןיא וָאריכרעּפוס שיטקַאפ ַא ךיז טזייוו ליוועד טמירַאב .סעמַאג ןופ םינימ יד ךיוא רעבָא ,תויתוא זיולב טשינ ןענעז סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ .ףיורַא ןָאטנָא ןוא ,ץסעווק ,ןכאז רַאֿפ ןכוז ,זלַאזַאּפ ןייז ןענעק סע .רעמ - שיפ ךעלטנייוועגמו ַא טרָאד ןעזעג רע לַייוו ,עדזַאי ַיירעשיפ ַא ףיוא ריא ןריפ .לגיניק ךעבענ יד ןעמרָאק וצ יטירעטסקעד ןייד ןריבורּפ .ןגיוא גניירּפ רַאֿפ ליטש יוזַא ןָאט וצ ייז ןפלעה וליֿפַא ןענעק ןוא ץַאבַאר גניסיק יוו .יפפוד עקשטַאק ךעליירפ ןוא ןפערט טעוו ריא סעמַאג ןיילנָא ןיא ינַאב ץוח .סעמַאג ןיילנָא וויטקַא טסרעמ יד ןיא ןעמענ לייטנָא וצ תלוכיב ןַייז טעוו ריא םיא טימ .סרעטסנָאמ לייה יד ןיא ןייג טכייל ןענעק רעבָא ,לָאבצענ ןליּפש וצ ביל רָאנ טינ יפפוד .Artifact קילייה יד רַאֿפ ןכוז יד טימ ףוס לָאז רעקָאוו סוָארעגנַאד .טלעוו יד ןרילָארטנָאק וצ ףשכמ ַא ןרעוו וצ ליוו דלעה רעזדנוא ."סענוט ינול"תויתוא סדיק ןופ ןגרָאז ןעמונעג ןייז טעוו ריא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .טעב וצ ןייג ןוא ןסע ,ןייצ ןייד טשרַאב וצ ןליוו טינ ןָאט ייז ,רעדניק עלַא יוו .טָאטשנַא ןָאט וצ ןבָאה עלַא .שרעדנַא טינ ןָאט סבָאשזד יד לַייוו ,רעציזַאב גנילביל גנירַאק ַא יוו ריא ןזַייוו טעוו .ןטייקירעווש ןיא םיא ןפלעה וצ ןוא סדרַאוו רעייז ןופ ןגרָאז ןעמענ ןזומ רימ

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער