עיליל יביעב סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.רעטומ ַא ךיז זיא לדיימ רעדעי ,טפַאשדניק ירפ ןופ .סע ןגעוו רעטומ ןגייא ריא יוו טנוזעג יוו ןופ ןגרָאז ןעמענ וצ רעצעמע ליוו יז .קיטַייטַאב יוו ,ןעמרָאק ןוא ןדיילקַאב ,ןייגכָאנ ןזומ ריא ןעמעוו רַאֿפ ,זלרעג לסיב ןג .ריא רַאֿפ ןגרָאז רעּפַארּפמי ןופ לַאפ ןיא רעשזעלּפסיד רעייז ריא ןזַייוו טעוו עיליל יבי .יביעב יד ןעמרָאק וצ טַייצ ןבָאה טינ ןָאט ריא ביוא ןריסַאּפ טעוו שיגַארט טשינרָאג זיא .ליּפש יד ןבייהנָא - ךעַייש וצ ךעלגעמ קידנעטש זיא סע .ןכאז ערעדנא טימ ןעמונרַאפ רעדָא טעברַא ןיא טֿפָא רעטומ ןיימ רעבָא ,רעטומ ריא טימ ןב .טַייצ יד ןעגנאגעגכרוד סע זַא ףרַאד עיליל יוזא .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןייז טעוו ריא םיא טימ ןוא ,לדיימ עווַאקישט רעייז זיא יז .ןסקיוועג רַאֿפ ןגרָאז וצ ןליוו ריא יוו יביעב יד ןזַייוו לָאז ריא ןוא ,טכוצנטרָאג ןָא .רעטומ ןיימ ןפלעה ןוא ןטרָאג רענידַאב ,יינש ןופ ץַאלּפ ַא ווו ,סַאג יד ןיא ןייג וצ ס .ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא דניק ןייד טימ ןָאט ןענעק ריא ךַאז קיטכיוו טסרעמ יד ס .Friends רעייא וצ תרוחנמ ןטיירגוצ וצ ליוו לדיימ ַא ,בּוט םוי ראי וינ ןופ ווערע י .ףליה ןייד ןופ ןדירפוצ ןייז טעוו עיליל יביעב בּוט םוי ַא יוזַא ,החּפשמ יד רַאֿפ ןכאז .רָאה ריא ןופ ריעק ןעמענ לָאז ריא יוזַא ,ןַייפ ןקוק לָאז לדיימ רעדעי יוו ,עיליל יבי .Fashionista שיטקַאפ ַא יוו ,עיצַאמרָאפסנַארט רערעש יד רַאֿפ ןטרַאוו ןוא לוטש ַא ןיא ןצ .ייז ןופ ןגרָאז ןעמונעג ןיא ןפלעה ףרַאד לדיימ ןוא גנילביל טעוו עיליל יביעב גָאט ן .ןדירפוצ ןייז טעוו לדיימ יד טלָאמעד ןוא ,ןדירֿפוצ ןוא ךעלקילג ןעוועג זיא גנילביל .גניקוק טימ ןדנוברַאֿפ ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד ןיא רעטומ ריא טימ עיטוק םעד ןפערט .םילייק טבילַאב רעייז ןופ טּפעצער יד ריא ןזַייוו טעוו זלרעג טויק ייווצ עקיזאד יד .דניק יד רַאֿפ סיוא ךַאוו - ןוא ,טעברַא רעווש ַא ַאזַא טשינ זיא סָאד זַא ריא ןזַייוו טעו .זנַאשקַא ןייד טימ ןדירֿפוצ ןייז טעוו לדיימ יד ןוא ,סַאּפש ןוא ןַייפ רעייז זיא סע ,ט

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער