לעזַאה יביעב סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ףליה ןֿפרַאד טלָאוו יז ןעוו ריא ןפלעה ןוא ןליּפש ןענעק ריא סָאוו טימ ,לדיימ ןייש ם

.לדיימ ןיילק ַא ןופ ןבעל סעמע רעד ןבעל ןענעק ריא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא לעז .גָאט רעדעי בּוט םוי ַא ריא טיג ןוא דניק לדיימ יד ןופ סוטַאטס יד סרָאטינָאמ קידנעטש .לקערב ןיילק סיורא לדיימ יד רעטומ ןיימ ,סנטצעל רעבא .רעטומ ןייז ןפלעה וצ ןבָאה טעוו לעזַאה יביעב טציא .ךעליירפ ןוא ןאטעגנא ,טרעטיֿפעג טנוזעג קידנעטש ןעוועג זיא רע יוזַא ,יביעב יד ןטי .סעמַאג ס' רעדניק יד ןיא יביעב יד טימ ןליּפש ךיוא ןענעק ריא ,ץיפטוָא לעה ןיא ןָאטנ .ןכאז עווַאקישט ןופ ץַאלּפ ַא זיא סע לדיימ יד ,רעטומ ריא טימ טייג ןוא סּפילס לעזַאה .בּוט םוי יד טימ ןרעטלע יד ןרילוטַארג וצ ,CRAFTS ןָאט וצ סקייל יז .ךיק רעד ןיא גניקוק ףיוא סַאלק לעב שיטקַאפ ַא ןכַאמ ריד טעוו יז לייוו ,לעזַאה יביעב .ןייג וליֿפַא ןוא ,זלימ ןטיירגוצ ,ץַאלּפ ןייד ןיא ךיז ןייר ןענעק יז טציא ןוא ,ןסקַא .םוירַאניפלָאד ןוא דנַאליינסיד ןענעז רעטרע טבילַאב ריא .זריּפ רעייז טימ ןליּפש ןוא ןטרָאג םעד ןיא ןייג וצ טאה ךָאנ לדיימ יד ,ךָאנ .קנַארק טֿפָא זיא לעזַאה יביעב דניק ןיילק ןייק יוו .ןתאלוח ןדישרַאפ ןלייה לעזַאה יביעב יד וצ סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא ךַאפ שיניציד .רעטקָאדנייצ יד וצ ןייג וצ ןבָאה טֿפָא ייז יוזַא ,ץיווס ביל יז .םירישכמ לעיצעּפס ןופ ףליה יד טימ סע ןלייה דניוושעג ןענעק ריא ,ןייצ יד לכַיימ וצ .ץיה ַא טאה יז רעדָא עיגרוריכ ףראד לדיימ יד זַא זנַאּפַאכ טֿפָא סע ,ןרעיודַאב םוצ .ולפ יד לכַיימ ןוא עיגרוריכ ןָאט וצ ןבָאה ריא סעמַאג ןיילנָא סָאוו ןיא .םיא טימ דרָאב ןעמוקַאב טינ ןָאט ריא ,טנוזעג ןַייז טעוו לעזַאה יביעב יד ןעוו רעבא .גערב םעד ףיוא ןטראוו לעזַאה יביעב ןיילנָא גנוריסַאּפ סַאּפש טסרעמ יד רעבָא ,סקייק קַא .לדיימ ַא ךרוד ןייגרעבירַא טינ טעוו ךיוא ייטרַאּפ טינ .קידעבעל בּוט םוי לטינ ןוא גניוויגסקנַאהט ,ןעעווָאללַאה ןפערט ןענעק ריא ליּפש ןיילנ .שיט יד ןגייל וצ רעדָא ,גָאטימ ןכָאק ,רעטינרַאג ענדָאמ ַא ןיא ריא דיילק וצ ןֿפרַאד ריא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער