סינעט שיט - גנָאּפ גניּפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

טזייוו ןופ עמוס טכער יד גנינייג ,רענגעק ַא ןגיזַאב וצ קיטיינ זיא סע ווו ,טרָאּפס ג

.סינעט שיט - טייקיטעט טנכייצעגסיו ןבָאה רעפטנע טוג ַא טימ ןשטנעמ גולק רעייז רַאֿפ .fastest ייז ןעלקיווטנַא ןענעק ריא ,ליּפש םעד ןיא גניניירט יד ,תודימ יד ןגָאמרַאפ .גנָאּפ-גניּפ - ןעמָאנ ןלעטשרָאפ ןַייז טסואוועג ןעמעלַא דלַאב ןוא ,קו יד ןיא גניריּפַא , .עבלעז יד ןבילבעג זיא ליּפש יד ןופ שטַייט יד רעבָא ,ןטיבעג ןוא ןעמָאנ יד שטָאכ .טַייז רעדעי ףיוא ינגנ ייווצ ,רָאּפ יד ףיוא סע ליּפש

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער