זניירט סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.רינעשזני ןַאב טעוו ריא סעמַאג ןיא עסַאמ יד גנינייטיר תעשב ,ןַאשייניטסעד ןייד ןיא ןעמוקנָא לָאז סָאוו

.ןַאב ךרוד ןעגנאגעג ןבעל רעייז ןיא לָאמַא רעטסדנימ ןיא ןעמעלַא .זַאסנַאטסיד גנַאל ןעמוקַאב וצ ןליוו ריא ביוא ,ןריפרעבירַא ןופ עדָאמ םעד ןצונ ןענעק .ןַאב ךרוד טרָאד ןעמוקַאב ריא ביוא ,ןדיינַאג ַא ןעמוקסיו ַיימ סע ,עדזַאי טפעשעג ַא ףיו .לייטּפָא יד ןיא Friends ַיינ ןעניֿפעג ןענעק ריא ןוא ,רעכיז ,ןריפרעבירַא ןופ םערָאפ .רעדיל ןעגניז ןוא ערַאטיג יד ןליּפש ,ייט ןעקנירט וצ ,לייטּפָא רעקיבלעז רעד ןיא סַאּפ .ןריפרעבירַא ןופ ןימ םעד עביל ייז לַייוו ,טעליב ןַאב ַא ןעמענ ילשעּפס עכעלטע .רעטָאּפ זיא ןַאב ןיילנָא ליּפש .שטַייט ןיא שרעדנַא סָאוו ,סעמַאג ןיילנָא ןופ סּפייט עכעלטע ןענעז סע .זניירט FREIGHT ןוא רעמ ןענעז סע ,רישזַאסַאּפ יד וצ וצרעד ןיא .זַאסנַאטסיד גנַאל רעביא זדוָאל ןריפ ייז .טסַאנישַאמ ַא אלא רעדָא ,רעפָאש יד ןוא ,ןַאב רישזַאסַאּפ ַא טינ טעוו ריא ליּפש ןיילנָא רע .טסַאל לופטרעוו ַא טימ סרַאק לסיב ַא זיא לָארטנָאק ןייד רעטנוא .ןַאשייניטסעד ןַייז וצ טסַאל יד ןעַיירפַאב וצ געוו יד ףיוא טיהעגּפָא ןייז וצ ןֿפרַאד רי .טסַאל יד ןופ לייט ןרילרַאפ טינ ןָאט ריא זַא ךַאוו ,עדזַאי רעד סַאשעב .געוו םעד ףיוא טרעטנָאלּפעג ןַייז ַיימ תועינמ ןוא ,סעּפָאלס גנַאפָארַא ,רעכיז טניימ סע .ןרָאפמורַא ןופ גנוטכיר יד ןשיוט וצ זוָארַא יד ןצעזרעביא וצ ןוא ,רעטַייוו ןייג ןענע .גנַאל יוזַא ןיוש' ס סע ,זניירט ערַאּפ ףיוא דעלעווַארט ןשטנעמ ברעמ דליוו יד ןיא .רעפַאס ןוא שיטקַארּפ רעמ ליפ זיא ןַאב יד טציא .סקעשזדבַא ןוא ןשטנעמ ןריפ רעדייסעק ןוא טעברַא וצ סקייל סאוו ,ןַאב ַא ןעניֿפעג ןענע .ןישַאמ קיזיר ַא זיא סע לַייוו ,גנירג טינ זיא ןַאב ַא גניוויירד .ןקעווצ שירעטילימ רַאֿפ טצינעג ןענעז ןענישאמ יד לאמ .ןשטנעמ ןוא זנַאּפעוו ,טכירסיו ןריפ ייז .טַייז ערעדנא יד ףיוא ןיילנָא ןליּפש ןענעק ריא טלָאמעד ,ןַאב יד לָארטנָאק ןופ דימ ןעמ .ןכאז קיטכיוו ןריפ סָאוו ,ןַאב טנַייפ יד ןרעטשעצ וצ דשזדַאלַאשט ןייז טעוו ריא רעדיי .טַייהנגעלעג ןייא ַא ןבָאה טינ ןָאט זניירט זַא יוזַא קירב רעד ףיוא דידנַאּפסקי ןַייז וצ .זניירט ןיא גנילַאווַארט ,שיטנַאמָאר תמא ַא יוו ןליפ

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער