ללַאב טיור ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.זנַאמוי ןוא ץַאק ,טניה ןופ םערָאפ רעד ןיא דלעה ַא ןופ רעדָא ,רעטקַארַאכ ןוטרַאק יד ןו .עקליּפ טיור ךעלטנייוועג יד טימ גנוריסַאּפ רעד ןיא סַאּפש ןבָאה ןענעק ריא זַא סעמַאג ן .סקסַאט טריצילּפמָאק רעמ ןריפכרוד וצ ןעגנוווצעג זיא רעבָא ,ןַאב ,דלעה טפַאשדניק טביל .סללַאב ןוא זבויק לעה - סערוטַאערק ןַייז יוו - םיאנוש ןוֿפ ןוא ,םוהת רעד ,רענרעד , .טרָא טכירעגמוא רָאג ַא ןיא ןָאלַאב טיור ַא טימ ןייג וצ תלוכיב ןַייז טעוו ריא ליּפש ןי .בורג ןענעק רע טלָאמעד לַייוו ,קיכעלַייק עלַא ןַאשגניטסקי ןופ טלעוו יד ןרָאּפש ףליה ף .ץַאלּפ טסקינייווסיו ןופ ןענעז סָאוו ,זרעווקס ןלעטש םעד ןופ ענָאקַאס יד .ייז ןגלָאפ ןזומ סללַאב קיכעלַייק ןוא זרעווקס קיטכיוו רעמ יד זַא ןביולג ייז .זרעווקס ןופ עיזַאווני יד ןטלַאה וצ ןעגנאגעג זיא עקליּפ טיור .סע ןקוקכרוד ןוא טנגעג רעד טימ טנַאקַאב ןייז וצ ןֿפרַאד ריא ,ןעוועטַאר וצ טעברַא קיט .סיורָאפ געוו יד ןעמוקַאב וצ גנירג ןדַיימרַאפ זַא זמַאזינַאקעמ ןופ ץרָאס עלַא ןעמוקסיור .עקליּפ טיור יד רַאֿפ ךרד רעטָאּפ רעדייא ןגעוו ןטכַארט וצ ןֿפרַאד ריא .רענייא ןייא ַא קידנלעפ טשינ ,ןרעטש יד ןעלמַאז וצ עקליּפ טיור ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ י .זרעשזדנייד ןענעז סע געוו יד ףיוא ביוא וליֿפַא ,דשזדַארעקסיד לָאמנייק רע לַייוו ,עק .סללַאפטיּפ עלַא ןופ סע גניטקעטרעּפ ןוא ףוס יד וצ דלעה יד ןטלַאה וצ זרעוס יד ןיא ךי .םי רעד ןופ זרעשזדנייד ןַייז טעוו סע יוזַא ,ריטרַאווקטּפיוה רעייז טימ ןדירֿפוצ זרעו .עביל ןופ קידוועגיוט ךיוא זיא רע זַא ריא ןזַייוו ןענעק עקליּפ טיור ליּפש ןיילנָא רע .זרעשטנעוודַא שיטנַאמָאר יד ןיא לייטנָא ןעמענ טעוו ריא ןוא ,ןָאלַאב עוועזָאר ַא ץימ רע .סָאלש יד ןיא ןעמוקַאב ריא זַא רַאֿפ ןוא ,ףרָאווסיו ץרַאווש ןופ ץענ סַאידיסני יד ןופ ע .ךַייט יד רעבירַא ןריר וצ ןענרעל וצ ןבָאה טעוו ןוא ,סקייטס ךיוה ףרַאש גניקיירב ,סי סַאנסַאלרעק רעדָא ססעניסמולק ןייד ךרוד רָאנ רעדָא ,טנַייפ יד ךרוד טעגרהעג ןרעוו ןענע

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער