סעמַאג ָאיר

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.זלַאווַאנרַאק ןופ לופ ,טעטש ןַאיליזַארב לעה ןיא ,לַאגגנַאשזד יד ןופ רוטַאנ קיברַאפ יד .ַאקנישזושטמעשז ןוא גנילרַאד ןעמענ רעייז .ףיילדלייוו ןופ טייקנייש יד עלַא ןעז טעוו ריא ,לַאגגנַאשזד םעד ןופ לטימ יד ןיא ןל .ָאריענַאשזד עד ָאיר ןיא לַאווַאנרַאק יד ךרוד טַאג ,סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןוא ,רעטעּפש ןו .סַאּפש רעד רַאֿפ טַייצ ןיא רָאנ ןלעטש ןעמונעג זרעשטנעוודַא יד לכ .לדיימ יביעב ריא ףיורַא טקיּפ ןוא טּפַארד גַייטש ןריפרעבירַא סַאשעב רעבָא ,עלעגייפ ַא ן .ןרָאי 15 רַאֿפ דיטסַאל סע ןוא ,עלעגייפ יד ןופ ןגרָאז ןעמענ וצ ןביוהעגנא ַאדניל .עביל זוָאלעמשרַאמ ןוא ָאַאקַאק ןעקנירט וצ טנרעלעג ןוא קישטבולָאג םיא ןֿפורעג לדיימ י .ווַאקַאמ יולב ןופ החּפשמ ַא ןבעל לדיימ עטצעל יד Brazil ןיא זַא סיוא טיירדעגסיוא סע .ןימ יד ןיא טַאטלוזער ןענעק םעד טלָאמעד ,רָאּפ ַא ןיא ןטפעהַאב טינ ןָאט ייז ביוא לַייו .ןייש יוו ןייז ןלעוו ייז לַייוו ,סקישט גנילביל יקקוד ןענַיישרעד לָאז סע זַא ןסָאלשַא .זרעשטנעוודַא ןופ ץַאלּפ ַא רַאֿפ טראוועג ייז געוו יד ףיוא רעבָא ,Brazil וצ ןעגנאגעג .זרעשטנעוודַא ןופ םינימ עכעלטע ןיא לייטנָא ןעמענ טעוו ריא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .סלרַאעּפ ןַייפ עטיב וצ רעדָא זרעשטוָאּפ יד ןעניפעג וצ תלוכיב טשינ ןעוועג זיא רע זַא .ענדָאמ קוק ַיימ סע שטָאכ וליֿפַא ,סיֿפ ףיוא ךעלכיש ןָאטנָא ןוא טנעמירעּפסקע ןענעק ריא .רעטקָאד שיטקַאפ ַא יוו ווייכיב טשינ ןענעק ריא ןוא ,רעמונ ַא ןענעז סע רעבָא ,ןטַאש ן .גנוריסַאּפ יד ןצעזרָאפ וצ ןגרָאז לגיופ וש טעוו .ָאיר ןדלעה יד טימ ןריבורּפ ןורּכז ַא ןיא ןיילנָא ןליּפש ןענעק ריא ןוא החלצה ףוס לָאז .סקַאלב לַאקינעדיי ןופ עירעס ַא ןעיוב וצ רעדָא ,סדריב טימ גנירעלַאק ןיילנָא ןליּפש ךי .םעלָאשעב סיוא ןעמוקַאב וצ ןֿפרַאד ןעלגיוֿפ יד סָאוו ןופ ,גנוריסַאּפ ךעלרעפעג ַא ףיוא ָא .גנוגעווַאב רעייז לָארטנָאק טעוו ריא ןוא ,ָאיר ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןיא העושי ןופ .ָאיר ןיא לַאווַאנרַאק יד רעדָא לַאגגנַאשזד יד ןופ רוטַאנ יד ףיוא טנורגרעטניה קיברַאפ י

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער