ענירעוולָאוו סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.זָאלק ףרַאש טנעה רעייז גניסיליר ןופ קידוועגיוט טנַאטומ ַא ןופ עטכישעג יד ריא ןגָאז

.ןַארקע רעד ףיוא ךיוא רעבָא ,סקימַאק יד ןיא דנייטנַאק תוישעמ יד ןיא וָאריכרעּפוס זיו .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא ןענַיישרעד וצ ןביוהעגנא ןבָאה ייז סנטצעל ןוא .זרעמייג ןוא רעדניק ןופ טַייקמַאזקרעמפו ןופ ץַאלּפ ַא ןעיצוצ זַא ךעלרעדנווו יוזַא ייז .זיטַאליבַא רעכיז ןוא רעוַאּפרעּפוס ןגייא ןַייז טאה רעדעי ,ערעדנא יד יוו טינ זיא וָאר .שרעדנַא טכייל תויתוא גנימייג ןיילנָא םעד וצ קנַאד .עיסימ קיטכיוו רעכיז ַא ןיוש טאה וָאריכרעּפוס רעדעי ,וצרעד ןיא ןשטנעמ נעגטנער יד ןוא ענירעוולָאוו טימ סעמַאג ןיילנָא ןופ עירעס ַא ךָאנ דליב ןַייז ן .ףמַאק ןופ ןימ ַא זיא ליּפש רעדעי .ןעלטניּפ וליֿפַא ריא ןזָאל טשינ טעוו ,סעמַאג ןיילנָא ןופ ףיול יד ןיא ייטש זַא סנָאיטַא .ענירעוולָאוו טימ ןַאב רעד ףיוא ךיז ןעניֿפעג ריא .סניָאק גניטקעלַאק ,זייוודייס טיירדעגסיוא ,ןפיולטנַא ןַייז ןריפ וצ ןבָאה טעוו ריא ן .רעביא ןעגנירּפש וצ ןֿפרַאד טמיטשאב ייז ,תועינמ עכעלטע רעבירַא ןעמוק טפָא טעוו רע ג .ליּפש ענירעוולָאוו ןיילנָא יד ןיא םיאנוש יד טימ ןפערט טעוו רע ןעוו ,ךרוד ןייג וצ .טיוט ןוא ןבעל רַאֿפ ןפמעק טינ טעוו וצ ןֿפרַאד ריא טלָאמעד .טנַייפ יד ןגיזַאב יוזַא ןוא ,העיסנ ןַייז ןצעזרָאפ וצ דשזדיילבַא רָאנ זיא דלעה ַא ַאזַא סרעצינ סקַא ןעמָאנ ךעלטנייוועגמו ַא טאה סָאוו ,טֿפַאשנַאמ עצנאג יד טימ טנַאקַאב ןעמוקַאב .זיטַאליבַא רעּפוס טימ דוַאדנע ,ןשטנעמ ןופ טייטשאב סע .רעַייט זיא ייז טימ טקַאטנָאק זַא ןענַאטשרַאֿפ ןַייז טעוו סָאוו ,דליב םעד ןעז טעוו ריא .טיוט ןענעז ריא ,ןביולג ךיא ,טַייז רעייז ףיוא טשינ ןענעז ריא ביוא .ךעלקערב ןיא רעדליב שימַאניד ןוא קיברַאפ יד ןבַיילק .ףמַאק ןוא ףמַאק ,ןפיול וצ יוו סאוו ךעלגניי רַאֿפ רָאנ ןענעז ענירעוולָאוו סעמַאג ןייל .Fashionista ןייק ןופ טעברַא קיטכיוו טסרעמ יד זיא - רעטקַארַאכ טּפיוה יד ןופ חסונ .םינינע עביל ןיא ןשטנעמ-נעגטנער וויטקעלָאק רעד ןופ רעדילגטימ טּפיוה יד ןפלעה וצ .רעליּפש וויטנעטַא טעוו ץלַא ףליה יד טימ רעבָא ,םייהעג ןיא סע ןָאט וצ גנירג יוזַא טש .ןריפ טעוו ריא סָאוו ,ןישַאמ ליק ַא רָאפ וצ תלוכיב ןַייז טעוו ,טֿפנוקוצ יד ןיא ןייג .ןבעל ןיא רעניוועג ַא ןעוועג זיא רע לַייוו ,עסַאר יד ןעניוועג ןזומ דלעה םעד ,עלַא .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ גנולייטּפָא ַא ןענעפע טמיטשאב לָאז ריא ,ןשטנעמ-נעגטנער ווי

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער