סעמַאג רעּפעעווסענימ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

סבמָאב ןגרָאברַאפ יד ןופ דלעפ גנייילּפ יד רָאלק וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו ןיא ליּפש שינעטער

.םייטשטנַאל ןיא ןבַאל וצ יוו ןשטנעמ עליפ לַייוו טעטירַאלוּפָאּפ ןַייז ןלַאפרַאפ טינ טאה .םעלבָארּפ םעד וצ גנוזייל תמא ַא ןופ ןטרַאוורעד ריא ץלַא .שטנעמ דעסוקָאפ ןוא גולק ַאזַא וצ זיולב רעטנוא זיא סענימ ןגרָאברַאפ יד עלַא ןעניֿפעג

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער