יּפָאָאנס סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.טנוה שירעפיטש טימ גנוריסַאּפ סַאּפש - סעמַאג יּפָאָאנס סַאּפש לייוו טַייצ רעייז ןעגנערברַאפ וצ עביל סאוו ענעי רַאֿפ

.זרעשטנעוודַא רעייא עלַא ןופ סדיק זנייטרענע טנוה שירעפיטש םעד ,ןרָאי עליפ רַאֿפ .טרובעג ןַייז ַייב יּפָאָאנס ןופ שינעמענוצ יד ןבעגעג זיא עלעטניה עלגַאעב געייג סאד .זרעשטנעוודַא ןופ ץַאלּפ ַא טכאמעג ןוא ,ךוב רעקימָאק יד ןופ טסַאנַאגַאטוָארּפ יד ןעוועג .ייז ןוֿפ דניוושעג ךיז עטַאקירטסקע וצ יטַאונַאשזדני ןַייז וצ קנַאד רעבָא ,טקילפנָאק ןי .ןוטרַאק יד ףיוא קעווַא ןעמונעג סע ווו ,זנירקס עיזיוועלעט ףיוא טַאג טנוה ןָאט -ייו .טנוה סַאּפש םעד ןופ ןעווענַאלּפ יד ןופ רעציזַאב יד זיא סאוו ,ילרַאשט רעזול ַא ןופ גנ .יּפָאָאנס ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רָאנ יוו שיטקַאפ רעמ סע ןכַאמ וצ ,ייז ןיא לייטנָא ןעמענ .זַארנַאשז ענעדישרַאפ ןופ סעמַאג ןַייז ןענעק סאד .סדרַאק לַאקינעדיי ייווצ גניטקעלַאק ,ןורּכז ןייד ןַאב וצ טָאה ריא סָאוו ןיא זלַאזַאּפ עו .בּוט םוי לטינ יד רַאֿפ זרעּפירּפ יּפָאָאנס יוו סעמַאג לסיב ַא ןעז ןענעק ריא יוזַא ,בּוט ם .סדנַאלרַאג ןוא שידיא לעה טימ םיוב לטינ ןייש ףיורַא דיילק יוו טנוזעג יוו ,טסעג ןו .ראה ןייז ןופ ןכָאק וצ טנרעלעג רע סָאוו ,ץַאק רעניד טימ טסעג ןַייז רעקגנַאק וצ ןסָאל .סקירט שירַאנילוק רעייז ריא ןענרעל טעוו ליּפש ןיילנָא יּפָאָאנס טציא ןוא .רעסקימ קסיוו טלָאמעד ,לסיש סיורג ַא ןיא ןשימ ןופ ךיק יד ןיא ץנַאידירגני יד ןעניֿפ .ןוויו יד ןיא ןגייל ןוא זדלוָאמ ןיא ןסיג וצ קיטיינ זיא גייט קיטרַאפ יד .ךעלקערב ןוא םערק טימ דַאטיירעקעד ןסַייברַאפ קַאמשעג ַא עלעטניה טויק םעד שיט יד ףיו .לָאבשיוק ןליּפש וצ טייג ןוא עקליּפ ןייז טמענ יּפָאָאנס ,זלייווירּפ רעטעוו קינוז ס סע .ליּפש ןיילנָא םעד ןיא קנילפ ןוא דעמיַא-טנוזעג ַא ןרעוו וצ זיא ליצ ןַייז טציא .טזייוו רעמ ןענידרַאפ וצ גניר יד ןַיירַא וצ קיטיינ זיא יּפָאָאנס .עסימ ןופ םערָאפ יד ןיא םיאנוש יד טימ ןפמעק וצ ןבָאה וליֿפַא יּפָאָאנס לָאמַא .געייג טייג טסייג זייב עצנאג יד גָאט םעד ףיוא רעבָא ,זי סע רעוו גנירעדַאב טינ ןענ .עסימ קעווַא דנעפ וצ ןעגנאגעג Friends ןַייז ןוא רעציזַאב יד ילרַאשט טימ ןוא ,ןעעוו .דיטנָאכ ןוא עסימ טימ טכַאלש ןיילנָא יד ןיא ןפלעה לָאז סָאוו ,apples ןופ רעגַאל קיזי

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער