סעמַאג זיּפַאּפ ןוא טניה

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.סנָאיטַאוטיס ענעדישרַאפ ןיא ריא רַאֿפ גנירַאק ,טשינ רעדָא טנוה ַא ןליוו ריא יצ סיוא ט

.דנַיירפ רעטסעב ס' שטנעמ -גָאד רעד זַא טנאקאב ןיוש גנַאל טאה סע .טלעוו ךעלשטנעמ יד ןיא עשינ ןגייא ןַייז טאה עַייכ רעדעי .רוטַאנ סיז ריא ןיא דיירפ זיּפַאּפ ,רעציזַאב זיוה יד ןטיה סגָאד .סרעּפלעה שיטקַאפ ןרעוו ייז ןוא טניה ןַאב ךיוא ןענעק ריא .גנולקיווטנַא ןַייז ןיא גונעג טנוזעג ןָאט ץעּפ גולק יד ,עלַא ךָאנ .ליּפש יד ןּפַאכ וצ גניּפלעה ,רעציזַאב ןַייז טימ געייג ןייג טניה ןטילש זרעירַאק יוו י .ןראה רעייז ןלעֿפעגליווו טקנוּפ זיּפַאּפ ןיילק ענדָאמ ַא .גנילביל ןייד רַאֿפ ןגרָאז ןענעק ריא זַא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןזַייווַאב וצ ריא ןז .םיא טימ ןליּפש ןוא ןעמרָאק ,ןשַאוו ןוא םייה סע ןעגנערב ,עלעטניה קירעגנוה ןוא ַאוו .רעדירב רעגניי רעזדנוא ןופ ןגרָאז ןוא סענָאמכַאר יד וצ דניק םעד ןענרעל וצ ןֿפרַאד ר .ןעמויטסָאק קיברַאפ ,זרעלַאק טנַאילירב ןופ םערָאפ יד ןיא זירעסעסקַא עכעלטע ןוא רעדיי .לטניה טבילַאב ןייד ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ יוו טעוו לדיימ ןייק .סיירג ןייק ,ןעוועדָאה ןייק ןייז ןענעק גנילביל לַאוטריוו ןייד .עפַאק יד ןכוזַאב ןוא טרָאּפס ןליּפש ,גנוריסַאּפ יד וצ טקישעג ןענעז זיּפַאּפ ןוא טניה סע .טרָא םעד ןופ דובכ יד עלַא ןכוזַאב ןענעק ריא ,ייז טימ ןעמַאזוצ .קיטייוונייצ ַא ןבָאה טֿפָא ייז לַייוו ,ץעּפ רעייז לכַיימ וצ ןבָאה טעוו ריא זיּפַאּפ ןוא .דרעשזדני סעמע ןייז ןעק סע ,טניה סַאג טימ ףמַאק זיא גנילביל ןייד ןעוו .גנילביל ןַייז ןעוועטַאר וצ ,שיט גניטיירעּפַא יד ףיוא גנושימניירא שיגרוריכ טנעוורע .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא ייז ןטיילגַאב וצ ןוא גנוריפּפָא רָאטינָאמ וצ ןֿפרַאד רימ ט .ןציטש ןָא סע ןזָאל טינ ןָאט ,עסַאר טרָאּפס ַא ןיא לייטנָא ןעמענ וצ רעדָא ץַאלּפ ןיא ןייג

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער