טוויליגהט שפּיל. גאַמעס פֿאַר גערלז טוויליגהט

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

טוויליגהט גערלז שפּילן די בעסטער גאַמעס פֿאַר גערלז טוויליגהט. טוויליגהט שפּיל

.טהגיליווט ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ יד עלַא ךרוד םעדָאפ ןיד ַא זיא עביל ןופ עטכישעג ךעלט .דרַאוודע ריּפמַאוו רעכָאב טבילַאב ריא ןוא ַאלעב לדיימ יד ןגעוו ןענאמאר עכעלטע סיורא .עביל רעטשרע ןַייז ןופ בילוצ יד רַאֿפ קרַאטש ןייז ןענעק סע יוו ןזיוועג טאה לדיימ ס .סע ןָא טשינ ןעק רע זַא ןעזעגנייא ַאלעב ,ןעזעג םיא טאה יז יוו דלַאב יוו ,קילב רעטש .טהגיליווט סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא ןייז ןענעק סגנילעעפ יד ,ייז טימ ןייג .ָאניק יד וצ רעדָא ,ןכוזַאב וצ ןייּפמַאק רעד וצ ,גָאט רעטשרע רעייז רַאֿפ רָאּפ ַא ןטיירגו .רענייזיד טנַאלַאט ןייד ןזַייוו ןענעק ריא סָאוו ןיא קָאלַאוועדָא ןיילנָא עכעלטע ןענעז .סעירָאססעסקַא ןוא גנוריצ יד ףיורַא גניקיּפ ,סיז ןוא ךעלבַייוו ןקוק סע ןכַאמ וצ ,ַאלע .חסונ טנַאגעלע ,ידנערט ַא ןבַיילק ןענעק ריא ,דרַאוודע רַאֿפ .קידנעטש ןוא םוטעמוא שוק וצ ןליוו ייז רעבירעד ,םיא ןגעוו ךעלטפַאשנדַייל רעייז ןע .ןעז וצ ןעמעלַא רַאֿפ סע ןָאט וצ ייז ןזָאל טינ ןָאט זַא תועינמ עכעלטע ןענעז סע רעבא .שוק ַא ןיא ןבעגכָאנ ייז יוו גנַאל יוו ,סעמַאג ןיילנָא ןיא עדמערֿפ רַאֿפ ןטיה וצ ריא ט .סַאלדוַאלק זיא סנַאמָאר רעייז טַייצ ץרוק ַא ךָאנ .ֿבקעי ףלווורעוו ןופ עלָאר רעד ןיא ןזיוואב טנערוקנָאק ס דרַאוודע געוו יד ףיוא דלַאב .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא דרַאוודע טימ סרעלליק וויטקעלָאק ַא ןיא ןעמוק רעדייסעק ןוא .זלַאווייר ןופ רָאּפ ַא ןופ דליב יד טימ רעדליב יד ןיא קוליח ףרַאש רעדָא זלַאזַאּפ ,סופ .זלַאזַאּפ ןיא טלייטעצ ןענעז סָאוו ,רעדליב יד ןיא ןייז ןענעק לדיימ לַאמרָאנ ַא ןוא רי .דליב יד טלמאזעג ןבָאה ריא יוו גנַאל יוו ,ןריבורּפ וצ ןבָאה טעוו רעבָא ,טהגיליווט ך .ֿבקעי ןוא דרַאוודע ,ַאלעב ןשיווצ ףיוא ןעגנאגעג זיא סָאוו ןעז וצ תלוכיב ןַייז טעוו .עוויווס רעייז ןופ רעצעמע וצ רעדיילק ןופ חסונ יד ןבַיילק וצ תלוכיב ןַייז ךיוא רע .ףיורַא ןבעג טשינ טעוו ןזיוה ןרעדָאמ ןוא ץריש-ה ןייש ַא ףיוא רעבָא ,זירעסעסקַא ןופ .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןליּפש וצ ךעלרעפעג עלַא ַייב טינ ןוא גניטייסקי ןוא סַאּפש יוזַא .ַאלעב עטרעווַאכ ןַייז ןוא דרַאוודע ריּפמַאוו הנותח יד טימ ןדנוברַאֿפ זיא זלרעג רַאֿפ לי .עינָאמערעצ יד טימ ןדנוברַאֿפ זירעסעסקַא ןוא רעדיילק ךיז ןבַיילק וצ ןֿפרַאד ייז

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער