ָאטָאט ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ףליה ןייד ןֿפרַאד טעוו טֿפָא סָאוו ,ָאטָאט טנוה םעד ןגעוו תוישעמ - ָאטָאט ליּפש

.ןָאט רימ יוו סַאּפש רעמ ןבעל ןבעל ןענעק ץעּפ לאמ .סעלָאר ךעלטנייוועגמו ןיא ייז ןעז ןענעק ריא ,סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןליּפש ןוא טנעמי .סעסַאק עכעלטע ןיא ףליה ןייד ןֿפרַאד ץעּפ ,טומ ןוא ססענלופעסרוָאסער רעייז ץָארט .ָאטָאט יוו ענדָאמ זיא רע ביוא לעיצעּפס ,גנילביל לַאוטריוו ַא ןופ רעציזַאב ךעלטרָאווטנ Free טפעשעג ןיילק ןיא טסַאנקרַאפ ןוא עלוש וצ ןעגנאגעג זיא רע יוו ןאטעגנא ,זנרעל .ןָאט וצ ליפ יוזַא טאה רע תמחמ ,ריא ןריפרַאפ טשינ טעוו זַא ןעמָאנ עלעטניה .סדנעירפלריג ןייז ןוא ךיז ַאילדידַאירַאנ ַיינ ןבַיילק יוו טנוזעג יוו ,סקייק ןוא ץיו .סנָאיטַאוטיס טרעּפמולעגמו ןיא ץעג רע לאמ ,עלעטניה ינёלשימס ןוא ָאטָאט שטָאכ .לַאש ןלַאפרַאפ ןַייז ןעניֿפעג וצ ןבָאה טעוו ריא ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ רעד .םעלבָארּפ סיורג רעייז ַא םיא רַאֿפ לכיט ַא ןופ רעוונָא יד יוזַא ,ןייג ַא רַאֿפ םיא ןָא ןי .ירעסעסקַא טבילַאב ןייד טימ סיוא ןייג וצ ןענעק דלַאב טעוו ָאטָאט ןעמוקַא ןוא זליקס ע .זיוט ןוא םיוב לטינ ַא סעטַארָאקעד ַאטנַאס ץימ ָאטָאט דניק יד יוו ןעז ןענעק ריא ליּפש .בּוט םוי לטינ םעד רַאֿפ רעטינרַאג ַא ןבַיילק ןוא גנוניווו יד ןריצַאב םיא ןֿפלעה ריא ן .סעירָאססעסקַא לעה ןוא דיילק ַיינ ַא ןָא גָאט ַא ןבעל טשינ ןענעק סאוו ,ַאסיל ןוא ַאנימ .סעירָאססעסקַא טריניפַאר ןוא זיסערד ןייש רעייז רַאֿפ ןבַיילק טעוו ריא ,גנוריסַאּפ ידנע .ריא טימ עטַאד ַא ףיוא ןייג וצ ליוו רע ןוא ,דלַאב טעוו עטרעווַאכ טויק ָאטָאט ןיא .גניסיק ןָא גָאט ַא ןופ טרָאס סָאוו ןוא .ןגיוא גניירּפ ןופ שוק רעייז ןטלַאהַאב ןפלעה טעוו ריא זַא סעּפָאה ןוא ,קידוועמעש רעי .ךיק רעד ןיא לקיטש קַאמשעג טסרעמ יד ןכָאק וצ ריא ןענרעל טעוו ָאטָאט ליּפש ןיילנָא רע .טּפעצער דלייטיד ַא יוו טנוזעג יוו ,ץנַאידירגני ןוא זלַאסנעטוי יד ןוא - םעד רַאֿפ ףר .עלעטניה עוועזָאר לסיב ַא ןכָאק וצ טנרעלעג ריא יוו ןעמעלַא ןגָאז ןענעק ריא ,וצרעד ן

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער