זרעב גנירַאק ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.גנוריסַאּפ עווַאקישט ַא ןיא ריא דלוּפ סאוו תויתוא טויק ילבַאדערקני ןפערט ריא רעב גנ

.סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןופ גנולייטּפָא יד ןצַאשּפָא טעוו רוטילקת טסַאגגנַאי יד .םינכש רעייז רַאֿפ ןגרָאז ןוא ןפלעה וצ תלוכיב ןַייז וצ קיטכיוו רעייז זיא סע ,עטשרע .דניק רעדעי רַאֿפ ןפלעה סיורג ַא ןייז טעוו טֿפנוקוצ יד ןיא זַא .טלעוו ןיילק Fabulous ַא ןיא ליּפש עיינ ַא ןעניפעג לָאמ רעדעי תויתוא Furry יד .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ יד ןיא ייז וצ ןעשעג ןכאז ןביילג ןופ ץַאלּפ א .םעד ןָאט טינ ןענעק רימ ןבעל שיטקַאפ ןיא רעבָא ,ןגיובנגער ַא ףיוא גנימיילק טגארט י .ייז ןשיוטנַא טשינ ןענעק טשינרָאג ןוא טונימ רעדעי לכיימש וצ טיירג ןענעז ייז .זלַאזַאּפ ןיילק ןיא טלייטעצ דליב רעייז טימ דליב יד ביוא וליֿפַא .זרעב לעה יד טימ דליב יד דליביר וצ תלוכיב ןַייז ןוא ןלייט עלַא ןעניֿפעג טכייל ריא .רעטקַארַאז רעייז ןוא ןעמָאנ רעייז ןבָאה סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ םעד ןופ רעטקַארַאכ רעדעי .זרעב ענדונ ַא ןָא ןָאט טינ ןענעק ןוא טנוזעג דניק שירעפיטש ,ןימ ,ילַאשזד ןסייהעג ר .טויק ןענעז ייז ךָאנ רעבא .דרָאבטייקס ַא ףיוא רָאפ וצ ליוו ייז ןופ רענייא לָאמַא .רעב דרעשזדני ןעוועג זיא רענייא ןייק זַא רושנע וצ ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו ןסיוו ר .סיֿפ ןייד רעטנוא טערב יד ןופ גנוטלַאוורַאפ יד טימ ןפלעה ןוא םיא ןגלָאפכָאנ - טכער .ןטנאלאט ןַאלּפ ןַייז ןופ ףליה יד טימ סע ןטכיררַאפ טנוזעג ַיימ סע ,סַאּפש ליפ רעייז ט .לעיצעּפס סעּפע סע ףיוא ןריבורּפ ןוא ןבַיילק וצ סָאוו ןופ ץיפטוָא לופ ןגָארט טעוו ַייב .דלעה טבילַאב ןַייז ןופ עיצַאמרָאפסנַארט יד סַאשעב סַאּפש ןופ ץַאלּפ ַא לדיימ יד ןוא ,ןעז Free Online Games זלַאזַאּפ יקירט גניוולַאס ןיא סעיצקעל ריא ןענרעל ןענעק טגארט גני .סעמַאג טרָאק ןליּפש וצ ןליוו ןלעוו ייז רשֿפא ןוא ,ריא ןקידלושַאב טעוו רע לַאפ יד ןו .דליב רעדעי רַאֿפ רָאּפ ַא ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד יד ןופ סיוא ןכַאמ וצ ןוא ,ףיורַא טשימעג ן .סנקלאוו יד וצ ךיוא רעבָא ,ןגיובנגער יד זיולב טינ ריא ןעגנערב טעוו ןוא ,שיגַאמ ן .סעציילּפ ןייד ףיוא ןלעטש זרעב גנירַאק זַא ,דניוושעג ןוא קיטכיר סקסַאט יד עלַא ןעמו .רעמייג גנוי רעדעי רַאֿפ דוֿבּכ ןופ ןינע ַא - יּפמַארג עשַאק טבילַאב ןייד ןעניֿפעג ןוא ז

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער