סעמַאג ענימסַאשזד

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ןידדַאלַא עטבילאב יד גניוסרעּפ רעדייסעק זיא סע לַייוו ,ךיז רַאֿפ ןגרָאז וצ ביל טאה ן .טַייצ יד עלַא ןייש ןקוק לָאז ןיסעצנירּפ רעבירעד .טייקנייש ןיא ייז גניידַאבמי ןופ ןגעוו ענעדישרַאפ ןריבורּפ ןוא ץנַאמַאנרָא טימ ןטסַאק .זנַאלַאס טייקנייש ןכוזַאב ןוא רעדיילק ַיינ רעייז ןבַיילק וצ רעבָא ,ןָאט טשינ ןענעק ש .Friends ןוא ןידדַאלַא ןעוועטַאר ןזומ סע סָאוו ןופ ,גנוריסַאּפ טרעּפמולעגמו ןיא ץעג י .גנוצוּפַאב ןעלקניפ טעוו יז זדלַאה ריא םורַא ןוא דיילק שידָאמ ַא ןיא ,גולק רעייז ןעמ .זליינ יד ףיוא זלַאקרַאּפס ןוא זנרעטַאּפ ,שיליופ לגָאנ ןופ ןרילָאק יד גניזושט ךרוד ןַא .ןטקודָארּפ ןגרָאז רָאה ןוא םינּפ ןופ טייקנייש ןופ ץירקיס יד ריא טימ ןלייט וצ ןענעק .טַייקרַאטש ןוא ןייש ַא ייז ןבעג וצ ,ןגרָאז וצ לטימ ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ,ּפָאק ריא ןש .יבַארגַא רָאּפ שיטנַאמָאר טסרעמ יד עטַאד ַא ףיוא ןיוש לייוו .עטַאד ַא ףיוא שוק וצ ןריבורּפ ןוא ,גניטיירעקעד ןוא ץיפטוָא גניזושט ,ןעגנאגעג גנַאל .ענימסַאשזד free online games ןיא ןישזד שיטקַאפ יד יוו טקוק סע ,ןסיוו ריא .גנירעפרעטני רעדָא ייז גניּפלעה ,רָאּפ יד ןייגכָאנ וצ ןצעזרָאפ טעוו רע .דנַאטשוצ ןַייז רַאֿפ ןוא ריא רַאֿפ ןכיירגרעד וצ זיירט ןידדַאלַא ,חרזמ סעסנירּפ ךַייר ןו .סעמַאג ןיילנָא יד ןיא ףַא נייג רצוא ַא ףיוא קעווַא ןלעטש רע לָאמַא יוו רעמ .דלָאג ןוא סמעג ןעלמַאז םיא ןפלעה וצ ןבָאה ריא ןוא עיצַאוטיס טרעּפמולעגמו יד ןיא ןל .ענימסַאשזד עטבילאב ןַייז ןופ סיֿפ יד ןיא סע ןעגנערב וצ רדס ןיא ןבַיילק וצ ליוו רע .זליקס רעייז קעווַא ןזַייוו ןוא סַאּפש ןבָאה וצ ריא ןפלעה טעוו Friends ןוא ןידדַאלַא .גולק ןייז וצ ןבָאה ריא ענימסַאשזד ןוא ןידדַאלַא יטַאנילַאיקסַאמ ןופ טייקנייש יד ןסינ .םיא רַאֿפ רעטַייוו יד ךיז ןבַיילק ןוא ץַאלּפ ַא רַאֿפ ףרַאש ,דליב יד ןופ קיטש רעדעי ןּפע .דליב לעה ַא ןעמוקַאב טעוו ריא ,טירש ךרוד טירש יוזַא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער