םישרוי סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

ןליּפש וצ יוו טעוו ריא ןעמעוו טימ ,החּפשמ לַאיור יד ןופ רעדניק יד ןגעוו עטכישעג ג

.שיגַאמ ןוא טוג ןופ טלעוו רעד ןיא ןבַיילב וצ רעטסעב זיא סע לַייוו ,טפַאשדניק ןופ ס .יינסיד ןופ תוישעמ ַיינ רַאֿפ ןטראוו טשינ זיא סאוו ,ןסקַאוורעד רעדָא דניק ַא ןעניֿפעג .defeated ןייז טעוו קידנעטש ייז ,ייז ןיא תויתוא זייב זיא סע ביוא ,טוג טַאשטוּפ ק .ךַיילגסיו רעדָא ,טפַאשנדַייל רעטבילרַאפ טימ סדנע עטכישעג רעדעי .עליפ וצ טנאקאב ןיוש וטנעיסיפילעמ ןגעוו ,ןסָאכ ריא ןוא ַאלערעדניס ,ץנירּפ ריא ןוא .יינסיד ַיינ ַא ןופ גנופַאש יד ןעז וצ ךעלגעמ ןעוועג זיא סע ,סנטצעל רעבא .רעדניק רעייז טימ רעטעּפש ןרָאי עליפ רעבָא ,תויתוא טבילַאב ןייד ןפערט ןענעק םישרוי .ןעלזניא ייווצ ןענעז סע ,עטכישעג םעד ןיא .זדרעזיוו ןוא זישטיוו טימ טליפעגנָא זיא לזניא עגר יד ןוא ,תויתוא ערעדנא ןוא לעב .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןיא ןַייז ַיימ שרוי רעדעי ןופ רוטַאנ יד וצ נענעקַאב ןעמוקַאב .לוטש יד ןגַייטש וצ ןעגנאגעג זיא ןב ןסייהעג לעב ןוז .ןרעדנא ןטַאש וצ תלוכיב זיא רענייא ןייק זַא רעכיז ןיב ךיא ןוא טוג ןופ טלעוו ַא ןי .למיה רעקיבלעז רעד רעטנוא ןעלזניא ייווצ יד ןופ רעדניקסדניק יד ןקיניירַאפ וצ ליו .סעסרָאפ עלַא ןרילָארטנָאק וצ טכער יד ןעמוקַאב וצ לקעטש עייפ דער יד ּפַאנדיק וצ רדס י Free Online Games תויתוא ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ריא ןטַייברַאפ ןלעוו םישרוי יד. .זנַאשיירעקעד ַיינ ןוא ץיפטוָא ןייש ןופ עביל יד רַאֿפ זייב ןפמעק וצ טיירג זיא יווע .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ריא רַאֿפ רעדליב ןרעדָאמ ַיינ ַא ןבַיילק וצ טלאוועג ריא זַא ,לזני .םינּפ ןייד רַאֿפ גנולדנַאהַאב טייקנייש ַא ןעמוקַאב וצ ןָאלַאס טייקנייש םעד ןכוזַאב וצ ן .ילטנַאשזדרע רעטקָאד ַא ןרעוו וצ ןבָאה ריא טלָאמעד ,דרעשזדני ץעג ןוא טקילפנָאק ןיא ץ .געוו יד ךרוד ןלַאפ טעוו ריא תוצע יד ,ןצונ וצ סָאוו ןסיוו טינ ןָאט ריא ביוא וליֿפַא .ךעלגעמ יוו דלַאב יוו ןגירקקירוצ וצ םיא ןפלעה ןוא דלעה יד ןופ קיטייוו רעד זי ןע .ןורּכז ןייד ןעלקיווטנַא ריא ןפלעה טעוו ןיילנָא סדרַאק יד טימ ןליּפש טלָאמעד ןוא ,ןר .ןטכַארט ריא יוו גנירג יוו טינ זיא רעדליב יד ןיא רעדליב דרעּפ יד רַאֿפ קוק ,עלַא ךָא .ראלק ןעקנעדעג וצ ןבָאה יוזַא ,ךעלקערב ייווצ רַאֿפ ןענעפע זיולב ןענעז ייז

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער