ןַאמרעש ןוא Peabody סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.לגניי םעד קידלזַאמ יוו ןטנעדוטס יד טימ קידלזַאמ יוזַא זיא ןעמעלַא טינ .ןריפרעבירַא ןריפ וליֿפַא ןוא ןדער וצ יוו טסייוו סאוו ,Peabody ןסייהעג עלעטניה סי .עלעטניה יווַאס ןוא גולק ַא ַאזַא ןעזעג ןבָאה טינ טלָאוו רע ךָאנ ,םיא טביולגעג ןבָאה ט .טרעקרַאפ יד רָאנ סיוא סנרוט סע ,דמעמ םעד ַייב קוק ריא ביוא שטָאכ .Peabody טנוה דניק Foster ַא ןראוועג ןַאמרעש .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ םערָאפ יד ןיא סרעטויּפמָאק יד ףיוא טצעזעג ןבָאה ייז זַא סקל .סַאּפש רעייז טשינ ןביוהעגנא עטכישעג יד רעבא Peabody ענדונ ןוא קירעיורט ַא ןופ ןסאג יד גנירעדנַאוו ,דנָאבַאגַאוו ַא ןרעוו טינ טאה Peabody דיטיוו-לענש ןוא גולק רעייז ןראוועג זיא רע יוזַא ,תומכח ענעדישרַאפ יד ןענ .עלעטניה ַא ןופ ןבעל םעד ןטיבעג זַא עיצַאוטיס ַא ןעוועג זיא טרָאד רעבא Peabody ןַאמרעש ןופ ןעמָאנ יד לגניי יד ןבעגעג ןוא יביעב ַא טימ לקעּפ ַא ןענוֿפעג. .סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ןופ רָאּפ ַא ןיא גנוריסַאּפ יד ןבייהנָא טלָאמעד טניז .סקירט יד עלַא לגניי ַא טנרעל טנוה ןוא ןישַאמ טַייצ ַא ןיא ןרָאפמורַא וצ יוו ייז .סמעלבָארּפ לַאטנעד וצ ןבייהנָא טעוו רע ןעוו ,לגניי םעד ןופ גרָאז לסיב ַא ןעמענ וצ ן .סיפָא ס רעטקָאדנייצ םעד ןיא ןגרָאז לַאטנעד ןלעטשוצ וצ ןבָאה טעוו רע .זלַאדיר ןוא זלַאזַאּפ גניוולַאס ,דנַאל גניזיימַא ַא וצ ןייג ריא ןַאמרעש ןוא Peabody ןו .ינעּפ רעזדנוא ןופ רָאּפ ַא דנַיירפ ַא טימ ןפערט טעוו ריא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ רעד .ןרעמונ רעדָא תויתוא יד רַאֿפ ןקוק וצ ןֿפרַאד ריא ווו סעמַאג ןוא זלַאזַאּפ ןיא ריא ןפער .סדימַאריּפ ןוא םירבק ירצמ ללוכ ,טלעוו עטלא יד ןיא ךיז ןעניפעג טכייל ןענעק ייז י .טַייצ ןיא ןלַאפרַאפ ןַייז ןלעוו ייז ןוא ,לַאפכרוד ןישַאמ טַייצ רעייז לָאמַא .ףליה רעייא טימ ןרעֿפטנע וצ ןֿפרַאד ריא תולאש ןופ רָאּפ ַא ,םייה קירוצ ןעמוקַאב וצ .דליב יד ןענעפע ריא ןעוו ןופ ןבַיילק וצ ןענעק טעוו רעדעי רעבָא ,לאמ ענעדישרַאפ ןי .גנילַאווַארט ןגעוו ליּפש ןיילנָא יד ןיא ץקַאפיטרַא ערעדנא ןוא סמעג גניטקעלַאק ךרוד ך .זרעשזדנייד ןוא תועינמ יד ןעמוקַאב וצ רעבָא ,געוו ןייד ףיוא תורצוא יד עלַא גניטקע

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער