קקַאווק ןוא קַאז ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.ןבעל ךעלטנייוועג יד ןיא ןעניֿפעג וצ גנירג יוזַא טשינ ןענעז סָאוו ןכאז עווַאקישט .דרָאב ןייז וצ ןבָאה טינ ןָאט ייז יוזַא ,ןשטנעמ ַיינ ןפערט וצ ןטראוו ןענעז רעטעלב ר .קירוצ ןרעקמוא וצ טנורג רעדָא ,ףיורַא ייז ןַאגַאלַאב טינ ןענעק ,געוו םעד ןעמאזוצ תו .תועינמ ןייק סָאוו ןינע ןייק ןעמַאזוצ ןקעטש קידנעטש קקַאווק ןוא קַאז יוזַא ,ןיילַא .עמריפ יד רעביא גנולַייוורַאפ ןופ םינימ עלַא רַאֿפ ןעקנאדעג עיינ Offers דימת קַארק ט .סע ןגעוו ןסיוו Friends טשינ ביוא ,רעוו ןוא ,טפַאשדנַיירפ ןופ ןשרעה טּפיוה יד זי .סדנע לָאמנייק ךוב רעייז ןיא עטכישעג יד יוזַא ,Friends ןייד רַאֿפ גנולַייוורַאפ ַיינ .ילסַאלדנע טעמכ ןוא רעטָאּפ רַאֿפ ןוטרַאק רעד ןופ ןדלעה יד עלַא טימ ןרָאפמורַא ןוא ,קקַא .ייז טקעטיד וצ תלוכיב טשינ ןענעז קקַאווק ןוא קַאז לַייוו ,ייז ןעניֿפעג וצ ןבָאה ריא .עיזַאטנַאפ קיטיינ םעד ןלייט ןוא סקעשזדבַא עבלעז יד ןופ ףליה יד טימ ןעיוב וצ ןֿפרַא .ליּפש רעדעי ןיא זנַאשקַארטסני יד קידרעטַייוו ךרוד תויתוא ריּפַאּפ ןופ סעינַאּפמָאק סּפל

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער